21 August, 2019

Categorie : HR & Muncă

UPDATE: Reglementări legislative referitoare la autorizaţia de muncă

La finalul seriei de articole referitoare la autorizaţia de muncă vă prezentăm informaţiile referitoare la eliberarea autorizaţiei şi valabilitatea acesteia, încadrarea în muncă a deţinătorului autorizaţiei, taxe aferente, anularea şi pierderea autorizaţiei de muncă. Procedura eliberării autorizaţiei de muncă este reglementată prin O.U.G. nr. 56/2007, autorizaţia de muncă reprezentând documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator. * Eliberarea autorizaţiei de muncă. Valabilitate. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de muncă se soluţionează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei de muncă, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Autorizaţia de muncă se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an, cu excepţia cazurilor ...

continuare →

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă

În acest articol vă spunem care sunt actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă, în funcţie de categorii specifice de persoane, precum: lucrători permanenţi, lucrători sezonieri, sportivi, stagiari, lucrători transfrontalieri şi detaşaţi. * Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de ...

continuare →

A fost publicată iniţiativa legislativă de modificare a Codului Muncii!

În Monitorul Oficial nr. 773 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, în cadrul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, potrivit Legii nr. 189/1999. În urmă cu o lună, Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament. Pentru ca acest proiect iniţiat de Blocul Naţional Sindical să poată fi înaintat Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare, este necesară cumularea a 100.000 de semnături din partea cetăţenilor. Astfel, după publicarea proiectului de act normativ în Monitorul Oficial, orice persoană care este de acord cu varianta Codului Muncii propusă de BNS poate semna un tabel de susţinere, disponibil la sediile filialelor judeţene ale confederaţiei. Pentru a afla mai multe informaţii punctuale extrase din proiectul de modificare a Codului muncii, consultă şi articolele ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre eliberarea autorizaţiei de muncă?

Procedura eliberării autorizaţiei de muncă este reglementată prin O.U.G. nr. 56/2007, autorizaţia de muncă reprezentând documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator. Autorizaţia de muncă poate fi eliberată, la cererea angajatorului, de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la regimul străinilor, încadrarea în muncă şi detaşarea acestora pe teritoriul României. Autorizaţia de muncă este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau, după caz, a permisului de şedere în scop de muncă. Autorizaţia de muncă se va elibera şi străinilor care: - provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor; - beneficiază de drept de şedere ...

continuare →

Muncesc în regim de timp de lucru redus. Care este dreptul meu de concediu anual plătit?

În cele ce urmează, răspunsul are în vedere reglementările din Codul muncii, dar semnalăm şi soluţia dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-o situaţie-limită – ”reducerea timpului de lucru la zero” decizie obligatorie, în egală măsură, pentru instanţele naţionale care sunt sesizate cu o problemă similară. Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 345/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, prin art. 52 alin.(3), că în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi ...

continuare →

Capitol nou în Codul Muncii : Telemunca. Vezi alte modificari propuse!

Revenim asupra propunerilor de modificare a Codului Muncii, iniţiate de Blocul Naţional Sindical, prin lansarea simultană a unui proiect de lege şi a unei campanii naţionale de strângere de semnături pentru înaintarea acestuia către Parlament. În cadrul unui articol anterior, am prezentat modificările referitoare la contractul individual de muncă pe perioadă determinată, perioada de probă, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. În cele ce urmează, vom aborda elementele incluse în propunerea legislativă BNS, care vizează contractul de muncă temporară, contractul de muncă individual cu timp parţial, telemunca, timpul de muncă şi de odihnă şi salarizarea. Contractul de muncă temporară Popunerea de act normativ include în capitolul VII. Munca prin agent temporar articolele 94 – 95. Conform acestora, contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, de regulă, pe perioadă nedeterminată. În perioada dintre două misiuni, ...

continuare →

Propuneri de modificare a Codului Muncii

Blocul Naţional Sindical a lansat un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii, simultan cu o campanie naţională de strângere de semnături în vederea înaintării acestuia către Parlament. În viziunea reprezentanţilor BNS, proiectul implică abrogări, reformulări, reveniri la texte iniţiale şi propuneri de texte noi, care au rolul de a echilibra relaţia dintre angajat şi angajator, punând legislaţia muncii din România în acord cu prevederile Constituţiei, cu directivele europene, convenţiile OIM şi prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite. Dintre multiplele modificări propuse în cadrul proiectului, vi le prezentăm în acest articol pe cele referitoare la perioada de probă, modificările la CIM, contractul individual de muncă pe perioadă determinată, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. Modificările la contractul individual de muncă Angajatorul are obligaţia de a comunica în scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de muncă. Acesta din urmă are, la rândul său, obligaţia de a comunica în scris răspunsul ...

continuare →