15 Iulie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Noul model de adeverinţă de vechime

Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010 a abrogat prevederile Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2011, în carnetele de muncă nu se mai fac înscrisuri. Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se va proba cu ajutorul carnetului de muncă. După această dată, potrivit art. 34, alin. 5) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligaţi să elibereze salariaţilor, la cererea acestora, adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată (durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate). Modalitatea de punere în pagină a acestor informaţii a fost lăsată la latitudinea angajatorilor. Cei mai mulţi dintre angajatori au folosit ca şi model adeverinţele întocmite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă pentru angajaţii cărora nu le-a fost întocmit carnet de muncă. Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 s-a aprobat formatul standard al ...

continuare →

Fişa de post – consideraţii generale

Fişa postului constituie anexă la contractul de muncă. Împreună cu informaţiile oferite de contractul de muncă, fişa postului aduce completări asupra sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat.  Fişa postului cuprinde, pe lângă sarcini şi responsabilităţi, şi elemente în ceea ce priveşte poziţia în organigramă, dar nu numai. Voi reda în cele ce urmează câteva consideraţii generale legate de conţinutul majorităţii fişelor de post: * Personalizarea fişei de post, oferirea de  informaţii despre cel care ocupă postul în cauză (nume, prenume, data angajării şi data numirii pe poziţie); * Fişa postului, pe lângă semnăturile în cauză (angajat şi superior direct), ar trebui să fie datată, pentru a proba mai uşor în faţa Inspecţiei Muncii luarea la cunoştinţă de către salariat în termen. Legislaţia în vigoare precizează că fişa postului se dă spre semnare angajatului în momentul în care se semnează şi contractul de muncă, adică cu cel puţin o zi înainte de  ...

continuare →

COR se modifică: ce s-a schimbat în Clasificarea ocupaţiilor din România?

În Monitorul Oficial nr. 78 din 6 februarie 2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Institutului Naţional de Statistică nr. 150/132/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul MMFPS şi INS nr. 1832/856/2011, prin care sunt introduse 52 de noi ocupaţii şi se fac modificări la denumirile şi poziţionarea în grupe a altora. În cadrul actului normativ se fac modificări şi completări la Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – nivel de ocupaţie (şase caractere) prin adăugarea unor noi ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, după cum urmează: Nr.crt. Ocupaţie Cod 1 Administrator structuri sportive Codul – 143115 2 Agent pentru servicii de investiţii financiare Codul – 331108 3 Analist de informaţii Codul – 242224 4 Analist informaţii de frimă Codul – 242222 5 Arbitru pentru păsări de rasă Codul – ...

continuare →

Funcţionari publici: Formatul standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă

În Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ANFP nr. 192 /2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor. Conform referatului de aprobare a actului normativ, începând cu data de 01.01.2011 şi până în prezent, reprezentaţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs au constatat în etapa de selecţie a dosarelor depuse de candidaţi faptul că angajatorii care eliberează adeverinţele necesare atestării vechimii în specialitatea studiilor, perioade de vechime dobândite ulterior datei de 01.01.2011, nu utilizează un format standard al acestui înscris. Consecinţa directă rezultată din această lipsă de uniformizare constă în omisiunea unor informaţii de fond pe baza cărora, comisia de concurs poate admite sau respinge în mod justificat candidaţii înscrişi, precum şi în neîndeplinirea unor condiţii de formă. Spre exemplu, din conţinutul unor adeverinţe analizate nu rezultă informaţii referitoare la timpul de ...

continuare →

Ce se ia în calcul la stabilirea pensiei?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit, prin judecarea unui recurs în interesul legii, o intzrpretare uniformă cu referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire şi recalculare a drepturilor de pensie. Soluţia pronunţată a făcut obiectul Deciziei nr. 19/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 23 ianuarie 2013. Problema a fost generată de faptul că, în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 (publicată în Monitorul oficial nr. 119/2005), cu referire la sporurile şi veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării ...

continuare →

Modalitatea de calcul al valorii punctului de pensie se modifică

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cadrul căruia este modificată modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Conform documentului publicat pe pagina web a instituţiei, pentru anul 2013, valoarea punctului de pensie este stabilită la 762,1 lei. Principala modificare legislativă inclusă în cadrul proiectului de act normativ face referire la modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Astfel, aceasta se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În forma actuală a legii, referirea se face la „rata inflaţiei”, nu la „rata medie anuală a inflaţiei”. Totodată, este inclusă o nouă prevedere, conform căreia, începând cu anul 2013, indicatorii menţionaţi anterior, utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie ...

continuare →

Modificări la reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

În Monitorul Oficial nr. 882 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1274 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Astfel, în cadrul actului normativ sunt reglementate o serie de modificări referitoare la procedura de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul H.G. nr. 246/2007. Prevederile se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2012 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. Perioada ...

continuare →