18 Octombrie, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

16 mai – termen limită pentru depunerea de cereri de sprijin pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă, pentru anul în curs, este 16 mai 2011. Pentru cererile depuse dupa această dată se aplică, la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. Dupa data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. Potrivit monitorizării APIA, până marţi, 10 mai 2011, au fost depuse 902.000 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6.000.000 hectare. Din totalul cererilor, aproximativ 884.500 (98,5%) au fost depuse utilizând aplicaţia electronică IPA Online, pentru 99% din suprafaţa solicitată la plata sprijinului financiar pe suprafaţă. În cadrul Campaniei SAPS 2010, APIA a plătit, până în prezent, în avans şi plăţi regulare în sumă de 922.799.639 euro (SAPS şi PNDC), pentru 1.034.563 fermieri, reprezentând 97% din numărul fermierilor care au depus cererea de sprijin. Sprijinul ...

continuare →

Despre emblema folosită de un comerciant

Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare defineşte emblema ca fiind  semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. La fel ca şi în cazul firmelor, emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestia în registrul comerţului. Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului. Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea ...

continuare →

Despre registrele de contabilitate

Semnalăm prevederile pe această temă, cuprinse în Legea contabilităţii nr. 82/1991, ca urmare a recentelor modificări şi completări aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. ● Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. ● Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. ● Potrivit art. 22, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. Semnalăm ...

continuare →

Reglementări contabile modificate

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de: - angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente; - aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente ...

continuare →

Ajutorul de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2011 a fost modificată şi completată H.G. nr.1.680/2008, cu modificările ulterioare, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile. Actul normativ a intrat în vigoare la 29 aprilie, data publicării în Monitorul Oficial nr.297/2011. ■ Obiectivele schemei de ajutor de stat. Potrivit H.G. nr.1.680/2008, cu modificările şi completările ulterioare, schema de ajutor de stat, are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă. În sensul actului normativ, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 83 din 27 martie 1999. Schema este exceptată de la obligaţia ...

continuare →

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat noi apeluri de proiecte cu fonduri structurale

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă derularea, în perioada 2-31 mai 2011, a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 125, a celei de a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 221 şi a celei de a şasea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 312. ■ Fondurile disponibile pentru Măsura 221 ”Prima împădurire a terenurile agricole” sunt de 50 000 000 Euro. Tipurile de plăţi care pot fi acordate pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 221, diferenţiate pe zone de câmpie, deal sau munte, sunt: - Plata compensatorie pentru înfiinţarea de plantaţii (inclusiv pentru zone defavorizate şi pentru Programul Natura 2000); - Primele pentru întreţinerea plantaţiei, pe termen de 5 ani; - Primele compensatorii pentru pierderea de venit agricol, pentru fermieri şi non-fermieri. ■ Fondurile disponibile pentru Măsura 312 ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt de ...

continuare →

Despre serviciile de plată

De curând, Executivul a emis ordonanţa de urgenţă nr.37/2011, publicată în M.Of.nr.285 din 22 aprilie, pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente. În preambulul actului normativ se arăta că necesitatea acestei ordonanţe de urgenţă este determinată, printre altele, de termenul-limită 30 aprilie 2011 la care a intrat în vigoare noua legislaţie în materia instituţiilor emitente de monedă electronică, acesta fiind şi termenul maxim de autorizare a instituţiilor de plată, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE. Din aceste considerente, prezentăm, succint, obiectul reglementării privind serviciile de plată, dată prin ...

continuare →