25 August, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Funcţionarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală

Prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2011, publicată în M.Of.nr.338 din 16 mai a.c. au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009. Reţinem principalele elemente de noutate aduse prin actul normativ prezentat. ● Se modifică scrisorile de garanţie acordate de fondurile de garantare la solicitarea beneficiarilor: comune, asociaţii de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum şi organisme de drept public, care prezintă fondurilor de garantare contracte de finanţare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari publici. Scrisorile de garanţie vor fi vor fi semnate şi parafate de reprezentanţii legali ai fondului de garantare. Cererile de acordare a scrisorii de garanţie şi modelul scrisorilor de garanţie emise până ...

continuare →

Obligaţii ale societăţilor de asigurări de viaţă

Prin Ordinul nr.8/2011, publicat în M.Of.nr.325 din 11 mai 2011, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a aprobat punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute. La data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă reglementarea anterioară, din 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Normele prevăd obligaţia asigurătorilor, care practică activitatea de asigurări de viaţă, de a  constitui rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, la un nivel care să le permită onorarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare. Valoarea rezervelor tehnice pentru asigurarea de viaţă se calculează printr-o evaluare actuarială prospectivă suficient de prudentă, luând în considerare toate obligaţiile viitoare determinate de condiţiile de asigurare pentru fiecare contract de asigurare existent, incluzând: - toate beneficiile garantate, inclusiv valorile de răscumpărare garantate; - bonusurile la care asiguraţii, contractanţii sau beneficiarii sunt deja ...

continuare →

Situaţiile financiare şi exerciţiul financiar

Prezentăm această temă ca urmare a modificărilor aduse, recent, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c., pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Ordonanţa de urgenţă produce efecte din 22 aprilie 2011. ● Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Prin modicarea adusă de OUG nr.37, exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic: a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare ...

continuare →

Control financiar preventiv şi audit – salarizarea în sistemul de învăţământ

Prin Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a fost aprobată şi metodologia de calcul a drepturilor salariale. Din această lege, publicată în Monitorul oficial nr.323 din 10 mai a.c. (în vigoare de la 13 mai), semnalăm drepturile pentru categoriile menţionate în titlul materialului de faţă. ● Metodologia prevede, prin art.7 alin.(1) că, începând cu data intrării în vigoare a Legii, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit metodologiei de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 3 din metodologie, la care se face trimitere, reglementează modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege: A. ...

continuare →

16 mai – termen limită pentru depunerea de cereri de sprijin pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă, pentru anul în curs, este 16 mai 2011. Pentru cererile depuse dupa această dată se aplică, la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. Dupa data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul. Potrivit monitorizării APIA, până marţi, 10 mai 2011, au fost depuse 902.000 cereri, pentru o suprafaţă de aproximativ 6.000.000 hectare. Din totalul cererilor, aproximativ 884.500 (98,5%) au fost depuse utilizând aplicaţia electronică IPA Online, pentru 99% din suprafaţa solicitată la plata sprijinului financiar pe suprafaţă. În cadrul Campaniei SAPS 2010, APIA a plătit, până în prezent, în avans şi plăţi regulare în sumă de 922.799.639 euro (SAPS şi PNDC), pentru 1.034.563 fermieri, reprezentând 97% din numărul fermierilor care au depus cererea de sprijin. Sprijinul ...

continuare →

Despre emblema folosită de un comerciant

Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare defineşte emblema ca fiind  semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. La fel ca şi în cazul firmelor, emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestia în registrul comerţului. Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului. Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea ...

continuare →

Despre registrele de contabilitate

Semnalăm prevederile pe această temă, cuprinse în Legea contabilităţii nr. 82/1991, ca urmare a recentelor modificări şi completări aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. ● Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. ● Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. ● Potrivit art. 22, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. Semnalăm ...

continuare →