19 August, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Inscrierea la stagiu a absolvenţilor ACCA

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat PROCEDURILE de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Hotărârea Camerei auditorilor nr. 206/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 378 din 31 mai 2011. Procedurile aprobate se încadrează în prevederile Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi) privind recunoaşterea profesională, din 22 decembrie 2010. Etape pe care trebuie să le parcurgă persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi), dar nu are experienţă în auditul statutar şi solicită autorizarea ca auditor financiar în România, presupun echivalarea testului de acces la stagiu, efectuarea celor trei ani de stagiu şi, la examenul de competenţă profesională, susţinerea ...

continuare →

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţi de administrare a investiţiilor

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, propune modificări în funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. Adoptarea proiectului trebuie să transpună în legislaţia naţională, până la 1 iulie a.c., prevederile Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei pentru  implementarea Directivei 2009/65/CE privind cerinţele organizatorice, conflictele de interes, codul de conduită, administrarea riscului şi conţinutul contractului încheiat între un depozitar şi o societate de administrare a investiţiilor, precum şi prevederile Directivei 2010/44/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE  privind fuziunea fondurilor, structurile de tip master/feeder şi procedurile de notificare. Principalele concepte care urmează a fi introduse de proiectul de act normativ vizează: ● introducerea unui paşaport funcţional al societăţilor de administrare a investiţiilor care să permită ...

continuare →

Reglementările contabile conforme cu directivele europene

Reglementarile contabile armonizate cu Directivele europene a IV-a (din 1978) şi a VII-a (din 1983) prezinta o metodologie minimală de analiză a poziţiei financiare a întreprinderilor cu ajutorul principalilor indicatori economico-financiari caracteristici la sfârşitul exerciţiului financiar. Reglementarea în vigoare este dată de Ordinul MFP nr.3055/2009, în vigoare de la 1 ianuarie 2010 şi care, de la aceeaşi dată, a abrogat Ordinul MFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul MFP nr.3055/2010 a fost, de asemenea, modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010, în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010. ■ Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de: ● Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime (total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50) ...

continuare →

Operaţiunile de leasing

Sugerat de o discuţie recentă de pe FORUM, subiectul este, într-adevăr, interesant, inclusiv pentru implicaţile în ce priveşte aplicaţile pentru programe de calculator. Materia este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată în 2000, cu modificările şi completările ulterioare. Cu titlu general, prin operaţiunile de leasing locatorul – sau finanţatorul – transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract. Reglementările ...

continuare →

O nouă linie de finanţare pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă

Autoritatea de Management PNDR anunţă lansarea, în perioada 1 – 30 iunie 2011, a primei sesiuni din anul 2011 pentru cereri de proiecte prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţa” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 105 milioane de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 1.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă. Un al doilea apel de proiecte aferent Măsurii 141 este anunţat pentru perioada 3- 31 octombrie 2011. Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” are ca temei legal articolul 20 d (i) şi articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, articolul 24 şi punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006. Motivaţia sprijinului. Ca urmare a retrocedarii terenurilor, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţa ...

continuare →

Ajutoare de stat: Comisia deschide investigaţii aprofundate privind ajutoarele de stat din sectorul transportului aerian din România

Comisia Europeană a deschis două investigaţii aprofundate, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, cu privire la o schemă de sprijin pentru investiţii în aeroporturile regionale din România şi pentru a stabili dacă anumite rabaturi şi reduceri acordate de către aeroportul din Timișoara unor companii aeriene denaturează concurenţa. Comisia îşi exprimă îngrijorarea, în mod special, cu privire la faptul că acordurile încheiate între aeroportul din Timișoara şi Wizz Air ar putea conferi acestei companii aeriene un avantaj economic inechitabil faţă de concurenţii săi. Vicepreşedintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurenţă, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Comisia are datoria de a efectua investigaţii atunci când consideră că este posibil ca autorităţile publice să acorde subvenţii care denaturează concurenţa. Normele permit subvenţii destinate compensării serviciilor de interes economic  general şi, în anumite condiţii, îmbunătăţirii infrastructurii de acces sau sprijinirii creării de rute noi pe aeroporturile regionale. Acestea nu ...

continuare →

Pregătirea profesională practică a stagiarilor în audit financiar

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. Prin intrarea în vigoare a acestor norme, la 17 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 341/2011, se abrogă reglementarea anterioară din 2008, cu modificările ulterioare. Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele ce au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Cameră sau care au beneficiat de excepţia de echivalare a testului de acces la stagiu în baza protocoalelor încheiate de Cameră. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi candidaţii cărora li s-a echivalat acest test conform unui protocol încheiat de Cameră vor urma procedurile stabilite prin norme. Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii cărora li ...

continuare →