18 Iunie, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achiziţii publice

Recent, Executivul a aprobat, prin ordonanţa de urgenţă nr. 52/2011 (publicată în M.Of. nr. 411 din 10 iunie a.c.), modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Adoptarea acestor reglementări în regim de urgenţa a fost motivată de Guvern prin necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. S-a constatat, de asemenea, necesitatea de a se face verificări asupra tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar ...

continuare →

Se verifică toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor

Guvernul a modificat miercuri, 8 iunie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice, în special în scopul diminuării riscului de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile şi a reducerii birocraţiei. Astfel, potrivit noilor reglementări, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) va fi reorganizată instituţional. De asemenea, vor fi simplificate procedurile de verificare ex-ante a procedurii de achiziţie publică în sensul în care toate observaţiile şi opiniile observatorilor UCVAP vor fi menţionate într-un singur document şi anume în raportul procedurii. Observatorii UCVAP vor oferi consiliere metodologică autorităţilor publice şi vor verifica toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor. Anterior acestor modificări, UCVAP exercita funcţia de verificare a aspectelor procedurale pentru procedurile de atribuire finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prin selecţie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimată ...

continuare →

Utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale

In contextul în care am semnalat, recent, proiectul de act normativ privind sistemul simplificat de contabilitate, am considerat util să facem trimitere la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a şi Directiva a VII-a CEE. Reamintim, Reglementările au fost aprobate prin Ordinul  ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009 şi au suferit modificări prin Ordinul MFP nr.2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Să amintim, în subsidiar, că acest din urmă act normativ menţionat a adus modificări şi completări atât la Ordinul MFP nr.3.055/2009, cât şi la Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1.969/2007. ■ Utilizatorii situaţiilor financiare anuale includ investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autorităţi, precum şi publicul. Aceştia utilizează situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte din necesităţile lor de informaţii. În funcţie de părţile interesate, necesităţile de informaţii pot include următoarele: ● ...

continuare →

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, făcut public, spre dezbatere, pe 7 iunie a.c., urmează să aprobe sistemul de raportare contabilă la 30 iunie a operatorilor economici. Referatul de aprobare, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din MFP, precizează că, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât, în funcţie de necesităţile instituţiilor statului, intervin unele cerinţe de informaţii suplimentare de la o altă ...

continuare →

Sistemul simplificat de contabilitate – în fază de proiect

Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Actul normativ, care vine în aplicarea modificărilor aduse de O.U.G. nr.37/2011 la legea contabilităţii, se află în faza de dezbatere publică, începând cu data de 7 iunie, în temeiul obligaţiilor de transparenţă legislativă. Prevederile acestui ordin sunt aplicabile începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011. ● Aria de aplicare. În condiţiile în care în prezent, societăţile comerciale aplică, indiferent de mărime şi de forma de proprietate, Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării şi completării Legii contabilităţii prin O.U.G. nr. 37/2011, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei ...

continuare →

Inscrierea la stagiu a absolvenţilor ACCA

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat PROCEDURILE de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Hotărârea Camerei auditorilor nr. 206/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 378 din 31 mai 2011. Procedurile aprobate se încadrează în prevederile Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi) privind recunoaşterea profesională, din 22 decembrie 2010. Etape pe care trebuie să le parcurgă persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi), dar nu are experienţă în auditul statutar şi solicită autorizarea ca auditor financiar în România, presupun echivalarea testului de acces la stagiu, efectuarea celor trei ani de stagiu şi, la examenul de competenţă profesională, susţinerea ...

continuare →

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţi de administrare a investiţiilor

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, propune modificări în funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. Adoptarea proiectului trebuie să transpună în legislaţia naţională, până la 1 iulie a.c., prevederile Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei pentru  implementarea Directivei 2009/65/CE privind cerinţele organizatorice, conflictele de interes, codul de conduită, administrarea riscului şi conţinutul contractului încheiat între un depozitar şi o societate de administrare a investiţiilor, precum şi prevederile Directivei 2010/44/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE  privind fuziunea fondurilor, structurile de tip master/feeder şi procedurile de notificare. Principalele concepte care urmează a fi introduse de proiectul de act normativ vizează: ● introducerea unui paşaport funcţional al societăţilor de administrare a investiţiilor care să permită ...

continuare →