18 Iunie, 2019

Categorie : Financiar-Contabil

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală vine cu noutăţi

PNDR a realizat un grad de absorbţie de 26% din alocarea aferentă întregului program, cu cele mai multe accesări pentru înfiinţarea şi modernizarea de ferme, industrie alimentară, ferme semi-subzistenţă, investiţii în activităţi non-agricole, infrastructură rurală. Pentru semestrul II, PNDR anunţă un pachet de noutăţi privind tipuri de activitaţi finanţate, majorări de fonduri, asistenţă şi îmbunătăţiri legislative. ● Se suplimentează, în urma aprobărilor primite din partea Comisiei Europene, fondurile destinate refacerii drumurilor comunale, a podurilor şi podeţelor afectate de inundaţii în anul 2010. Suma alocată este de 155,94 mil.euro, cu valoare maximă eligibilă de 1,5 mil.euro pe proiect. Pentru sesiunea 1-29 iulie aferentă primirii proiectelor din cadrul măsurii 322 d), beneficiarii eligibili sunt comunele care se regăsesc pe lista aprobată prin HG nr. 378/2011 cu lista localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din perioada iunie-august 2010. ● Se suplimentează, tot în urma acordului primit de la Comisia Europeană, fondurile ...

continuare →

Ce derogări poate acorda Camera Auditorilor Financiari din România

Prin Hotărârea nr.199/2010 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, au fost aprobate Procedurile pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări privind atestarea, precum şi referitor la pregătire şi stagiu. Reglementarea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 16 iunie 2011. Potrivit Procedurilor aprobate, şi în temeiul prevederilor O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Financiari poate acorda următoarele derogări: - reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în funcţie de actele de studii, calificări echivalente şi în baza protocolului încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat diploma de studii; - exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; - exceptarea de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională. Derogările sunt posibile ...

continuare →

Fonduri pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor

Incepând din 20 iunie, IMM-urile pot depune proiecte în cadrul apelului din 2011 pentru “Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă”. Până pe 24 iunie orele 20, solicitanţii pot completa şi transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro (Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii). Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene , prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Activităţi eligibile: - achiziţionarea de tehnică de calcul; - achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; - achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; - achiziţionarea ...

continuare →

Consultări comunitare privind accesul pe pieţele externe

Comisia europeană a lansat consultări, cu toate părţile interesate din ţările membre ale UE, pentru a avea opinia acestora asupra unei noi politici referitoare la accesul pe pieţele publice ale Uniunii Europene, astfel cum se prevede în Actul asupra pieţei unice, din aprilie 2011. În acest scop, la 7 iunie a fost pus în circulaţie un chestionar la care răspunsurile sunt aşteptate până pe 2 august a.c. Răspunsurile la chestionar vor fi avute în vedere la elaborarea, mai târziu în cursul acestui an, a unei legislaţii specifice în acest domeniu. Obiectivul urmărit constă în îmbunătăţirea condiţiilor de negociere a accesului pe pieţele publice a altor parteneri comerciali, de natură să permită extinderea debuşeelor pentru întreprinderile din UE, astfel cum prevede noua strategie comunitară „Comerţ, creştere şi afaceri mondiale” care a fost prezentată în noiembrie 2010. Legislaţia urmăreşte să definească în mod clar modalităţile de acces ale furnizorilor, stabiliţi în afara ...

continuare →

Remuneraţia lunară acordată prin contractul de mandat

Parlamentul a adoptat Legea nr.78/2011, publicată în M.Of.nr. 413 din 14 iunie a.c., pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici. Pe fond, este vorba despre remuneraţie lunară acordată prin contractul de mandat pentru anul 2011. Ordonanţa de urgenţă nr.3/2011 stabileşte că prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.203/2009, se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2011, contractele de mandat modificându-se în mod corespunzător. Ulterior aprobării prin lege, O.U.G. nr.79/2008 a mai suferit modificări şi completări prin ordonanţele de urgenţă nr.3 şi 44, ambele din 2011. În forma actualizată, textul art.31 din O.U.G. nr.79/2008 la care se face referire prevede că directorul general/directorul beneficiază de ...

continuare →

Măsuri privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene

În contextul absorbţiei scăzute a fondurilor europene şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), împreună cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a elaborat o serie de măsuri ce vor duce la uşurarea şi eficientizarea procesului de absorbţie a fondurilor structurale. A.N.R.M.A.P. a elaborat şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României două ordine ale Preşedintelui instituţiei, doamna Cristina Trăilă, care reprezintă ilustrarea fidelă a cerinţelor de reformare expuse de Comisia Europeană şi concluziile analizei asupra sistemului şi a discuţiilor purtate în ultimele 6 luni ale acestui an cu toţi actorii din sistem. Ordinul nr. 301cu privire la metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 416 din 14 iunie 2011, ...

continuare →