28 Iulie, 2017

Categorie : Financiar-Contabil

Reglementări contabile modificate

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de: - angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente; - aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente ...

continuare →

Ajutorul de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2011 a fost modificată şi completată H.G. nr.1.680/2008, cu modificările ulterioare, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile. Actul normativ a intrat în vigoare la 29 aprilie, data publicării în Monitorul Oficial nr.297/2011. ■ Obiectivele schemei de ajutor de stat. Potrivit H.G. nr.1.680/2008, cu modificările şi completările ulterioare, schema de ajutor de stat, are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă. În sensul actului normativ, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 83 din 27 martie 1999. Schema este exceptată de la obligaţia ...

continuare →

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat noi apeluri de proiecte cu fonduri structurale

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă derularea, în perioada 2-31 mai 2011, a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 125, a celei de a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 221 şi a celei de a şasea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 312. ■ Fondurile disponibile pentru Măsura 221 ”Prima împădurire a terenurile agricole” sunt de 50 000 000 Euro. Tipurile de plăţi care pot fi acordate pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 221, diferenţiate pe zone de câmpie, deal sau munte, sunt: - Plata compensatorie pentru înfiinţarea de plantaţii (inclusiv pentru zone defavorizate şi pentru Programul Natura 2000); - Primele pentru întreţinerea plantaţiei, pe termen de 5 ani; - Primele compensatorii pentru pierderea de venit agricol, pentru fermieri şi non-fermieri. ■ Fondurile disponibile pentru Măsura 312 ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” sunt de ...

continuare →

Despre serviciile de plată

De curând, Executivul a emis ordonanţa de urgenţă nr.37/2011, publicată în M.Of.nr.285 din 22 aprilie, pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente. În preambulul actului normativ se arăta că necesitatea acestei ordonanţe de urgenţă este determinată, printre altele, de termenul-limită 30 aprilie 2011 la care a intrat în vigoare noua legislaţie în materia instituţiilor emitente de monedă electronică, acesta fiind şi termenul maxim de autorizare a instituţiilor de plată, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE. Din aceste considerente, prezentăm, succint, obiectul reglementării privind serviciile de plată, dată prin ...

continuare →

Reglementări contabile modificate

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie a.c. pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii şi a altor acte normative incidente. Legea contabilitaţii nr.82/1991 urmează să fie republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare. Modificările aprobate prin ordonanţa de urgenţă au fost determinate de: - angajamentele asumate de România de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzătoare a Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) de către sistemul bancar, în vederea aplicării acestora de la începutul anului 2012. În acest context,  pe de o parte, au fost necesare modificări şi completări pentru armonizarea legii contabilităţii astfel încât să se asigure cadrul legal aplicării IFRS şi, pe de altă parte, se creează premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementări secundare incidente; - aplicarea de la 30 aprilie a.c., a noii legislaţii în materia serviciilor de plată, de către instituţiile emitente ...

continuare →

Schemă temporară pentru acordarea de ajutoare de până la 15.000 de euro fermierilor din România

Comisia Europeană a autorizat, pe 20 aprilie 2011, o schemă de ajutoare de stat având un buget de 1,3 miliarde lei (aproximativ 304 milioane euro), al cărei obiectiv este sprijinirea fermierilor din România care întâmpină dificultăţi din cauza crizei economice. Ajutoarele din cadrul acestei scheme pot fi acordate până la 31 decembrie 2011 şi vor lua forma unor subvenţii directe. Această schemă face parte din Cadrul temporar pentru măsuri de ajutoare de stat destinate să sprijine accesul la finanţare în contextul crizei financiare şi economice actuale, adoptat de Comisie în decembrie 2010 pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare în suma limitată producătorilor agricoli primari. Schema este accesibilă tuturor fermierilor din toate sub-sectoarele producţiei agricole primare, cu condiţia ca aceştia să nu fi fost deja în dificultate la 1 iulie 2008 (cu alte cuvinte, înainte de începerea crizei), şi este limitată în timp până la 31 decembrie 2011. Se ...

continuare →

Instituţii publice: depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor lunare

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1865/2011, publicat în Monitorul oficial nr.271 din 18 aprilie a.c. au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011. Aceste norme se adaugă, cu completări privind raportarea în 2011, la actele normative prin care au fost aprobate modelele situaţiilor financiare trimestriale – bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare – şi anume: - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a-40c); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum ...

continuare →