18 August, 2017

Categorie : Financiar-Contabil

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

În calitate de iniţiator de legislaţie secundară în materie, Consiliul Concurenţei a pregătit proiectul de Regulament privind stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit proiectului de regulament, contravenţiile prevăzute de lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, prin personalul de control împuternicit, ...

continuare →

Modificări la funcţionarea instrumentelor structurale pentru obiectivul convergenţă

Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2359/2011, publicat în M.Of. nr. 527 din 26 iulie a.c. , au fost modificate Normele metologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.548/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dintre modificările aduse de acest act normativ, notăm prevederile referitoare la: - documentele necesare pentru transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari , respectiv privitor la instrumentul de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări pentru suma aferentă prefinanţării solicitate numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis. - acordarea prefinanţării în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puţin două tranşe, cu excepţia proiectelor majore, pentru care cota de prefinanţare poate fi de maximum 20%. Prin excepţie, în cazul ...

continuare →

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice: completări la aplicaţia informatică de calcul a indicatorilor financiari

Pentru a veni în sprijinul aplicanților în cadrul celor două apeluri de propuneri de proiecte pentru operaţiunea de investiţii productive adresate întreprinderilor mari şi IMM-urilor (investiţii mari pentru IMM-uri), aflate în derulare şi ca urmare a unor solicitări primite din partea aplicanţilor/consultanţilor, AM POSCCE anunţă realizarea unor completări cu rol de clarificare a anumitor aspecte referitoare la aplicația pentru calculul indicatorilor financiari. Conform AM POSCCE, aceste completări consolidează aplicaţia existentă, în special în ce priveşte calculul sustenabilităţii proiectului. Datele introduse de utilizatori în aplicaţie până în prezent sunt disponibile în continuare, pentru verificare şi, după caz, completare, de către aceştia, pentru obținerea calculului final. Înainte de depunerea dosarului cererii de finanţare, solicitanţii care doresc să aplice în cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte sunt invitați să verifice şi să aplice clarificările şi completările aduse aplicaţiei de calcul al indicatorilor financiari, descrise în cadrul documentului http://acb.minind.ro/ClarificariCompletari şi ale aplicaţiei http://acb.minind.ro ...

continuare →

Beneficiarii PNDR pot solicita avans de 50% din valoarea nerambursabilă a proiectului

Beneficiarii fondurilor structurale gestionate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  pot solicita avans pentru finanțarea prin FEADR a proiectului aprobat.  Avansul este de 50% din ajutorul public pentru investiții, conform Regulamentului 679/2011 al Comisiei Europene. Așadar, în cadrul Regulamentului 679/2011, una dintre modificările importante aduse este modificarea articolului 56 cu privire la valoarea avansului, care nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiţii, această modificare aplicându-se de la 1 ianuarie 2011. Celelalte modificări aduse actului normativ european  intră in vigoare în a treia zi de la data publicării acestui regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, valoarea avansului nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiții, iar plata acestuia este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente care corespunde unui procent de 110% din valoarea avansului. La cererea beneficiarilor ajutorului pentru investiții, statele membre pot plăti un avans de maxim 50% ...

continuare →

Sistemul simplificat de contabilitate

A fost aprobat sistemul simplificat de contabilitate, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2239/2011, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 522/2011. Descrierea sistemului este publicata în Anexa, din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care nu este încă disponibil publicului, conform Centrului pentru relații cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial. In cel mai scurt timp de la momentul în care acesta va fi disponibil, INDACO îl va pune la dispoziția utilizatorilor săi (prin intermediul aplicațiilor LegeOnline sau Lege4). Conform art.2 al Ordinului, persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, pot utiliza, pentru evidențierea operațiunilor economico-financiare, planul de conturi simplificat și tratamentele contabile ...

continuare →

Camera auditorilor financiari: înscrierea la stagiu a studenţilor ACCA

Prin Hotărârea nr. 211/2011, preşedintele Camerei a aprobat Procedura de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline. Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie a.c. Prin Procedura aprobată, se prevăd etapele pe care trebuie să le parcurgă studenţii eligibili: ● echivalarea testului de acces la stagiu; ● înscrierea pentru cei trei ani de stagiu în activitatea de audit financiar; ● înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR la sfârşitul perioadei de stagiu. Echivalarea se acordă conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR. Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, ...

continuare →