23 August, 2019

CASS pentru bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este reglementată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform dispoziţiilor art. 296^27. alin. (1) din Legea nr. 571/2003 „Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din: a) cedarea folosinţei bunurilor; b) investiţii; c) premii şi câştiguri din jocuri de noroc; d) operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III; e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78. ”

Conform dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, „În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;

b) câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) abrogată prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 începând cu 30.12.2010;

f) venituri obţinute din valorificarea prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea.

Nu sunt impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice, în conformitate cu prevederile art. 42 lit. a1) şi lit. g). ”

Conform dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, „Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol”.

Conform dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 571/2003, „În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

d) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat;

j) sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie. Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor şi donaţiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 771 alin. (2) şi (3); ”

În concluzie, sumele primite cu titlu de moştenire, conform documentelor care atestă acest fapt, sunt venituri neimpozabile şi pentru aceste sume nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Baza legală:

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

Referinţe legislative: http://www.mfinante.ro

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu