25 Februarie, 2018

Care sunt condiţiile pentru a vă asigura creditele la export

Prin preluarea riscurilor nonpiaţă şi a riscurilor temporar nonpiaţă, EximBank realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt.

Norma aprobată de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (C.I.F.G.A.), prin Hotărârea nr. 208/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 21/2014, stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora EximBank are dreptul să facă astfel de asigurări de credite la export.

Perioada acoperită

EximBank asigură, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de doi ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacţiile de export bunuri şi servicii, împotriva riscurilor nonpiaţă şi temporar nonpiaţă. Sunt considerate riscuri nonpiaţă riscurile aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţări din afara Uniunii Europene şi în anumite ţări membre OCDE, conform listei prevăzute în anexa la Normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă.

În cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă, poliţele aferente ţărilor temporar eliminate pot fi valabile pentru o perioadă de cel mult 180 de zile de la data la care încetează eliminarea temporară. După această dată nu pot fi semnate noi poliţe de asigurare pentru ţările respective. Poliţa de asigurare o constituie contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Pierderi asigurate

Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii de riscuri comerciale sau politice.

Sunt considerate riscuri comerciale:

- rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe sau de a suspenda contractul;
- insolvenţa debitorului privat şi a garantului său;
- neplata prelungită de către un debitor privat şi de către garantul său a unei datorii.

Ca riscuri politice, Normele reţin:

- riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;
- riscul ca un debitor public sau o ţară să împiedice realizarea unei tranzacţii de export;
- riscuri care excedează voinţei cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;
- riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară;
- riscul apariţiei unui caz de forţă majoră în afara ţării asiguratului, care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.

Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari sau prin operatori economici asociaţi, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligaţia intermediarului/operatorului economic asociat de a plăti exportatorului în funcţie de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce şi la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului/operatorului economic asociat.

Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producţie pentru îndeplinirea obligaţiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obţinute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate şi vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăşi valoarea exportului asigurat.

Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăşi limita de credit aprobată.

De regulă, EximBank asigură riscurile comerciale împreună cu riscurile politice, dar poate asigura numai riscuri politice în cazul în care plata este garantată prin alte modalităţi.

Norma prezintă şi  operaţiunile care nu sunt acoperite de această asigurare, prin EximBank.

Asigurarea intră în vigoare la data semnării poliţei de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de primă de asigurare în cazul plăţii în rate a primei de asigurare.

Potrivit Normelor, data producerii riscului este:

- data la care exportatorul/intermediarul sau operatorul economic asociat a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrată a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul;
- data scadenţei creditului la export;
- data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului, iar perioada de aşteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Stockvault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu