17 Septembrie, 2019

Calcularea pensiilor în funcţie de condiţiiile de muncă (II)

LegeStart a publicat aici un prim material pe această temă, cu accent pe aplicarea în timp a actelor normative de reglementare. Ve semnalăm, în continuare, dispoziţiile care interesează pe cei pensionaţi în temeiul legislaţiei anterioare Legii nr. 263/2010. 

Reamintim că de la 1 ianuarie 2011 se aplică Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010. Reglementările anterioare, la nivel de lege au fost date prin:

 • Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000
 • Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977.

Legea în prezent în vigoare ţine cont de încadrările diferite prevăzute de reglementările dinainte de 2011, pentru condiţii de muncă altele decât cele normale, respectiv deosebite (stabilite în baza criteriilor și metodologiei prevăzute de legislația în vigoare la data încadrării acestora) şi speciale, prevăzute de art. 30 alin. (1) al legii:

a) unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;
c) abrogat, de la 1 ianuarie 2018;
d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la lege).

Reţinem unele dintre acestea, astfel cum sunt prezentate în dispoziţiile tranzitorii ale legii. 

Stagii de cotizare

• Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepția celor realizate în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale.

• Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activitățile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiții speciale, constituie stagii de cotizare în condiții speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

• Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiții speciale și/sau alte condiții de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) și tabelului nr. 1 (pentru persoanele care au realizat stasgii de cotizare în condiţii deosebite de muncă) 

Dovada vechimii

• Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă.

• În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive.

• Adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situația în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

• În situația în care, ca urmare a verificărilor făcute de casa de pensii (în urma unor eventuale suspiciuni de nereguli), se constată încălcări ale legislației privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiții normale de muncă.

• În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulțirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, conform unui tabel conţinut în art. 162 din Legea nr. 263/2010, cu diferenţieri pe perioade de aplicare a actelor normative în vigoare la vremea respectivă.

În situațiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul minim pe țară, în vigoare în perioada respectivă. 

Punctaje anuale majorate

Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite înainte de 1 aprilie 2001, care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

• Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții deosebite de muncă după data de 1 aprilie 2001, se aplică și persoanelor înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 (respectiv 1 ianuarie 2011).

• Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite. 

Un studiu de caz şi o apreciere a Avocatului Poporului

Examinând o critica de neconstituționalitate, Curtea a reținut că autorul excepției este o persoană pensionată sub imperiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977. La data pensionării nu i-a fost recunoscută vechimea în muncă realizată în grupa I. Ulterior, prin două decizii de recalculare a pensiei, date sub imperiul Legii nr. 19/2000, respectiv după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, i-a fost recunoscut stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, autorul excepției fiind nemulțumit însă că punctajul însumat nu a fost împărțit la numărul de ani prevăzuți ca vechime necesară în grupe superioare de muncă, menționat de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, ci la numărul de ani prevăzut de art. 8 alin. (1) din aceeași lege. Autorul a consideră că este neconstituțională menținerea în calcul a stagiului complet de 30 de ani, deoarece legiuitorul a acordat prin dispozițiile Legii nr. 3/1977 beneficiul unui stagiu de “cel puțin 20 de ani” pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în condiții grele de muncă și împărțirea la 20 de ani a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de activitate, pentru determinarea punctajului mediu anual.

Curtea a respins, ca inadmisibilă, critica de neconstituţionalitate, motivând că ceea ce critică autorul excepției este, în realitate, o eroare de aplicare a Legii nr. 3/1977, a cărei competență de soluționare o are instanța de judecată și nu instanța de contencios constituțional. De altfel, Curtea a mai observat că dispozițiile art. 16 lit. a) din Legea nr. 263/2010 nu stabilesc numărul de ani de stagiu de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei, ci prevăd doar că este considerată stagiu de cotizare în sistemul public de pensii vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001. (Decizia nr. 682/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) și art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 106 din 02 februarie 2018)

Merită, însă, semnalată şi opinia înaintată Curţii Constituţionale de către Avocatul Poporului, pe care o prezentăm ca atare.

“Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. În acest sens arată că, deși încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale sau deosebite a avut ca temei rațiuni asemănătoare divizării activității în grupele I și a II-a de muncă, rațiuni ce țin de gradul de solicitare, precum și de factorii de risc prezenți și expunerea la aceștia, totuși, în urma aplicării metodologiilor de încadrare stabilite prin hotărâri de Guvern, nu s-a realizat o suprapunere perfectă între locurile de muncă încadrate anterior Legii nr. 19/2000 în grupele I și a II-a de muncă cu cele încadrate ulterior în condiții speciale ori deosebite.

Astfel, unele activități și unități care anterior se regăseau în grupa I de muncă au fost încadrate în activități și unități în care se desfășoară activitatea în condiții speciale, în timp ce altele au fost încadrate în condiții deosebite dacă au îndeplinit condițiile stabilite de art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001. Mai arată că perioadele care la data desfășurării activității erau calificate ca muncă în grupa a II-a vor fi avute în vedere la calcularea stagiului de cotizare, în funcție de recalificarea realizată de legiuitor ulterior. Mai precizează că, în vederea obținerii dreptului la pensie sunt aplicabile condițiile prevăzute de legea în vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie. De asemenea, invocă competența exclusivă a legiuitorului de a reglementa condițiile și criteriile de acordare a dreptului la pensie.

Ca atare, arată că tratamentul juridic criticat de autorul excepției este justificat de situația obiectiv diferită în care se plasează diferitele categorii de persoane care, anterior anului 2001, au desfășurat munca în grupa I, în funcție de criteriile de clasificare a condițiilor de muncă în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie. Astfel, împrejurarea că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 și apoi a Legii nr. 263/2010, anumite activități și unități care fuseseră încadrate în gradul I au îndeplinit sau nu condițiile pentru a fi încadrate în condiții speciale de muncă, potrivit reglementării ulterioare datei de 1 aprilie 2001, nu poate fi lipsită de relevanță asupra condițiilor de obținere în prezent a dreptului la pensie, permițând legiuitorului să instituie o reglementare diferențiată.”

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Alexandru
  iunie 20 2018

  Sunt pensionar din 2008, am lucrat 20 de ani si 3 luni in grupa a 2a de munca pana in aprilie 2001.Voi beneficia de recalcularea pensiei ptr gr a 2 a demunca ?de la ce data?
  Trebuie tinut cont si de faptul ca nu mai avem la dispozitie f mult timp, ptr asteptarea
  recalcularii.
  Multimesc anticipat ptr raspuns

  • Răspunde
   albanic
   august 2 2018

   Asta se si urmareste ,asa zisul avocat al poporului este platit cu zeci de mii de lei ,sa nu faca nimic in interesul poporului .

 • Răspunde
  iulie 31 2018

  am lucrat in grupa1 de munca 18ani 10 luni mai mi se mareste si mie pensia concomitent cu puctajul anual????

 • Răspunde
  Sorin
  august 4 2018

  Am 52 de ani. Daca am din 1996 pana in prezent grupa a2-a , beneficiez de reducere a varstei de pensionare?

  • Răspunde
   Teo
   octombrie 5 2018

   Da se reduce vârsta cu 3 luni la an inmulțit cu 22 ani fac 66 luni adică 5 ani și 6 luni mai devreme aveți dreptul la pensie

 • Răspunde
  Simion
  august 4 2018

  Adevarul este ca nu sunt convins ca intreb unde trebuie,totusi ….Toata lumea,inclusiv specialistii de la Casa de pensii,vorbesc de recalculare,dar nimeni nu spune clar.Am inteles.scade varsta standard de pensionare,dar asta nu intra in calculul pensiei.In calculul pensiei intra vechimea standard,dar n-am gasit nici o explicatie care sa spuna ce se intampla cu aceasta.Cum putem vorbi de recalculare cand ne lipseste acest element principal?

 • Răspunde
  august 5 2018

  Am lucrat. zece ani in gr. I si douazeci ani in gr. II . La cat se imparte punctajul.meu general ?

 • Răspunde
  Costache
  august 7 2018

  Am lucrat 28 ani la gr 2 si 5 ani la gr 1 si 2

  ani la gr 3 esti la pensie in 2000 cu legea 3 1977 vei intra la recalculare?

  • Răspunde
   aprilie 11 2019

   Sint la pensie de invaliditate gradul 2 am 34 ani 1 lună și 5 zile și 4si 6luni de grupa a 2-a de muncă .Decizia a venit pe 30 -01-2019 eu mai beneficiez de noua recalculare a grupelor .

 • Răspunde
  Elena
  august 19 2018

  Au indeplinit conditiile si dupa 2010 dar nu au mai vrut sa acorde grupele ca sa faca economii sau ca sa fie rai,ca daca era vorba despre ei ar fi dat grupa.Noi vrem recunoasterea conditiilor deosebite si dupa 2010 pentru ca este real si multi altii au pastrat avantagiile grupei.

 • Răspunde
  Maria
  august 24 2018

  Am lucrat 9 ani si 5 luni in grupa a II-a de munca. De ce reducere voi beneficia din varsta de pensionare. Multumesc!

 • Răspunde
  Nicoara Viorel
  septembrie 5 2018

  am lucrat in grupa 2 , 17 ani si 5 luni ,cum o sa fie calculat la pensie. Sunt pensionat din februarir 2012. Va multumesc anticipat pentru raspuns.

 • Răspunde
  mariea
  septembrie 9 2018

  buna ziua, am lucrat la ambulanta iasi ca as med de urg din 1985 pina in 2013. daca intru in maj di octombrie 2018. multumesc.

 • Răspunde
  Stela
  septembrie 26 2018

  Buna ziua,

  Am o vechime in grupa a-lla de 5 ani si 10 luni. Vechimea in munca este de 39 ani si 7 luni. La calcularea pensiei anticipate se ia in calcul si vechimea in grupa a-lla?

  Va multumesc,
  Cu stima

  • Răspunde
   mandea
   iulie 11 2019

   nu se ia in calcul este necesar minim 6 ani intregi vezi art 55 legea 263/2010

 • Răspunde
  Minodora
  octombrie 9 2018

  Am lucrat 11ani si 3 luni in grupa I si 11 ani si 10 luni in grupa II . Cata vechime am ?

 • Răspunde
  Aurora
  octombrie 16 2018

  Sunt nascuta pe 6.01.1963 si lucrez din 27 iulie 1981,din care am 14 ani de grupa a 2 a.Cand pot iesi la pensie anticipata fara penalizare?

 • Răspunde
  Gheorghe
  noiembrie 18 2018

  Am 43 de ani vechime in campul munci din care 4 ani ca sudor inregistrat pe cartea de munca si18 ani adeverinta cu grupa a 2 de munca,in aceasta situatie mi-se recalculeaza dela 1 octombrie, pensia pentru grupa de munca-.Am esit la pensie in anul 1998

 • Răspunde
  Costica
  noiembrie 30 2018

  Am 60 de ani și vechime în munca 41,5 ani care include stagiul militar. Am 20 de ani în gr. a 2 a cu procent de 95%.Cand pot ieși la pensie de drept fără penalizare?

 • Răspunde
  Nastasia
  decembrie 28 2018

  pa a II a de munca in constructii si am iesit la pensie la 15 sept.2000 mi se recalculeaza de la 01.10.2018 pensia?Multumesc anticipat pentru raspuns.Sarbatori cu bine va doresc!

  Am lucrat 20 ani in gruo

 • Răspunde
  Chivuța
  ianuarie 5 2019

  Am iesit la pensie anticipata luna aceasta.Am15 ani grupa2.Drepturile banesti ce revin le-am primit acum sau cind ajung la limita de virsta?

 • Răspunde
  ianuarie 23 2019

  Buna ziua va rog sami spuneti daca am lucrat 25 de ani in grupa2 si am 60 de ani varsta pot iesi la pensie? multumesc!

 • Răspunde
  Milana
  februarie 2 2019

  Sunt nascuta in 20.09.1963 , am lucrat din 12.08.1981 pana in 10.2008 in grupa a 2 a cu 100 % mai putin 5 ani din 1990 pana in 1995 care au fost cu grupa a 2 a cu 70 % de cati ani pot beneficia de reducere la varsta de pensionare ?

 • Răspunde
  elena
  februarie 11 2019

  sunt nascuta in ianuarie 1965 ,am 35 ani se munca din care 5 ani in grupa a doua de munca .Cand ma pot pensiona anticipat?

 • Răspunde
  martie 29 2019

  Am lucrat 17 ani grupa1 in minerit mi se recalculeaza pensia

 • Răspunde
  George
  martie 31 2019

  Sunt născut în 1957,luna nov.,am 35,6 ani munca din care 5,4 gr.2.studii superioare.5 si stagiu militar redus ptr.studenti.Cand ma pot pensiona?

 • Răspunde
  PARASCHIV A
  aprilie 2 2019

  Sotul meu este nascut pe 5.11.1954, a lucrat 6 ani si 10 luni in grupa II care grupa a fost recunoscuta prin Sentinta Judecatoreasca nr.1238/2015 de catre Tribunalul Suceava. Are dreptul de a depune dosarul de pensie inainte de implinirea varstei de 65 ani, avand o vechime totala in munca de 25 de ani . Va multumesc.

 • Răspunde
  vali
  aprilie 7 2019

  sunt pensionara din 2008 luna mai ;am 14 ani si 5 luni in grupa 2 voi beneficia de recalculare aferent grupei 2 de munca; daca da din ce luna

 • Răspunde
  Constantin
  aprilie 9 2019

  La 2 ani în gr.l de muncă, cu cât se reduce vârsta de pensionare ?
  La 12 ani în gr.ll de muncă, cu cât se reduce vârsta de pensionare?
  (Este vorba de perioadă înainte de 2001
  Multumesc !

  • Răspunde
   Constantin
   aprilie 10 2019

   L-am scris mai sus !!??

 • Răspunde
  Elena
  aprilie 11 2019

  Am 60 de ani, 24 de ani de muncă dintre care 15 ani de grupa a 2 a pot ieși la pensie anticipat

  • Răspunde
   liviu
   aprilie 17 2019

   Buna seara!Am lucrat 20 de ani si 6 luni in conditii speciale(metalurgie)si mai am inca 11 ani in conditii normale ,la ce virsta m-as putea pensiona anticipat?Va multumesc.

 • Răspunde
  Pavel
  aprilie 13 2019

  Am lucrat 17 ani gr 1 nu stiu dacă noi beneficiem de recalculare ,mentionez că am ieșit la pensie în 2015?

 • Răspunde
  aprilie 20 2019

  cum se face calcularea grupei de munca, formula de calcul o vreau afisata

 • Răspunde
  cristian
  aprilie 22 2019

  Am citit tot si n/am inteles nimic,de unde se obtine o hirtie care sa demonstreze ani de grupa echivalenti anilor de munca ,la cine trebuie apelat ,cine ii calculeaza in scris nu verbal,cui trebuie sa ne adresam_

 • Răspunde
  cristian
  aprilie 22 2019

  Am citit tot si n/am inteles nimic,de unde se obtine o hirtie care sa demonstreze ani de grupa echivalenti anilor de munca ,la cine trebuie apelat ,cine ii calculeaza in scris nu verbal,cui trebuie sa ne adresam,mentionez cartea mea de munca sa pierdut,nimeni nu stie nimic iar firma unde am muncit 10 ani sa desfiintat,pentru restul anilor am adeverinte.
  Multumesc

 • Răspunde
  Zenovia
  mai 21 2019

  In perioda 1975-1980 am lucrat 5 ani in grupa II de munca .Pot beneficia de reducerea varstei de pensionare?
  Va multumesc !

 • Răspunde
  Adrian
  iunie 20 2019

  Buna ziuaAm lucrat ,ca personal muncitor civil (electronist), in cadru UM xxx Bucuresti,baza de reparatii de transmisiuni a MAPN din februarie 1982 pana in martie 1989. Vreau sa stiu ,daca beneficiez de vre-o grupa de munca,avand in vedere faptul ca statiile militare emiteau radiatii.Va multumesc anticipat !

  • Răspunde
   mandea
   iulie 11 2019

   trebuie sa va adresati unitatii unde ati lucrat sunt reglemetarii specifice pentru personalul civil

 • Răspunde
  Radu
  iunie 29 2019

  Bn seara, o intrebare x sotul (nascut iulie 1961).A lucrat 11 ani si 9 l’uni gr 1…si 6ani si 2 luni gr 2…As dori sa stiu cu cat i se reduce vasta de pensionare ??? Va mulțumesc !

 • Răspunde
  Radu
  iulie 14 2019

  Am lucrat pe tranvai mam pensionat pe caz boala in 2007 pe legea 263/2010 am 11ani grupa a doua si 2ani grupa a 1 mi se mareste si mie pensia in octonbrie multumesc

 • Răspunde
  Felicia
  august 18 2019

  Sunt nascuta in 9.10.1965.Am 35 ani vechime din care 2 ani in grupa 1 si 12 ani in grupa 2.
  As dori sa stiu cand ma pot pensiona anticipat

 • Răspunde
  chelariu
  august 25 2019

  pe decizia de pensie nu mi apare conditiile cu care am iesit la pensie grupa1munca eu am lucrat la fabricarea pulberii 20ani se incadreaza la grupa speciala sau normala;AM 41ANI SERVICI PE CARTEA DE MUNCA SI AM PENSIE 1400 RON BANI DE TIGARI ATAT pe vremea lui ceausescu tigarile care le fumam ca acuma nu era nici pe departe tot salariul

Scrie un comentariu