25 Februarie, 2018

Cadastru şi publicitate imobiliară: noutăţi de ultimă oră

Vedeţi mai jos principalele modificări aduse de Legea nr. 219/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Legea nr. 219/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 789/2012 şi este în vigoare de la data de 26 noiembrie a.c.

Actul normativ modifică şi completează o serie de reglementări care fuseseră amendate prin O.U.G. nr. 81/2011. Semnalăm, dintre acestea, unele noutăţi de interes practic.

Planul cadastral, astfel cum este reglementat prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial nr. 201/2006, cu modificările şi completările ulterioare, capătă dispoziţii noi dintre care vă pot interesa următoarele:

- ATENŢIE! Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.

- Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Tarifele şi încasările din servicii prestate sau pe bază de tarife stabilite conform actelor normative nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară.

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenţia Naţională, din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.

Cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedură în parte, prevăzută la teza anterioară, se va stabili prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ca intervenţie legislativă, prin O.U.G. nr. 81/2011 se propunea ca din textul anterior să rămână valide numai dispoziţiile cuprinse în prima frază; or, prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă această soluţie a fost respinsă de Parlament, şi, ca rezultat, formularea (art. 8 alin.3 din Legea cadastrului) revine la forma anterioară.

Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie.

Autorităţile contractante nu efectuează plăţi pentru aceste lucrări întocmite fără respectarea celor menţionate anterior.

Terenuri restituite – corectarea erorilor de măsurare. Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru.

Prin sublinierea noastră cu caractere italice, semnalăm, astfel, noutatea pe care o aduce textul astfel completat, în sensul că se specifică şi de unde se va aloca diferenţa de tarla constată în minus

Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.

Înscrierea în cartea funciară a unui imobil deţinută de o persoană ca proprietar necontestat, pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public. În formularea anterioară, dispoziţiile de procedură erau aplicabile şi în cazul imobilelor împrejmuite pentru suprafeţele deţinute în plus, cu excepţia imobilelor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

ATENŢIE! Prin modificările recente la care ne referim, se prevede că aceste dispoziţii de procedură  nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii.

Cartea funciară – structură şi conţinut. Semnalăm, succint, elementele de noutate din textul de reglementare modificat:

- Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

- Planul imobilului cu descrierea imobilului – fără descrierea vecinătăţilor, cum prevedea forma anterioară a Legii – constituie anexa la partea I a cărţii funciare.

- În Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate se înscrie şi dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice;

- A dispărut menţiunea privind o eventuală suprapunere a imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară; rămâne validă numai recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă.

Rolul notarului în procedura de înscriere în cartea funciară. Textul de reglementare primeşte completarea potrivit căreia, în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat.

Înscrierea în cartea funciară a terenurilor cu diferenţe de măsurare constatate. Dacă suprafaţa din măsurători este mai mare în proporţie de până la 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, şi de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, se va depune certificatul prin care se constată că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat.

Certificarea se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.

În acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Intabularea în cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

Intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate.

Notarea în cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor. La cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza unei documentaţii cadastrale, însoţită de:

- certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că: posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

- declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că: posedă imobilul sub nume de proprietar; este sau nu căsătorit (în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial; nu a înstrăinat sau grevat imobilul; imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor; înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;

- înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

- copie de pe actele de identitate şi stare civilă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  septembrie 16 2016

  vreau sa stiu cind se va puea face gratuit trecerea pe nume a casei care am cumparato doar cu un act scris de mina

 • Răspunde
  ionescu
  octombrie 7 2016

  Buna ziua! In cazul in care este gresit inregistrat in PARCELAR numele persoanei-cum se poate remedia?mentionez ca PARCELARUL original este pierdut de primarie.

Scrie un comentariu