24 Aprilie, 2019

Buletin legislativ: Ce modificări s-au făcut la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale?

Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr. 720/2014 şi se aplică din 4 octombrie 2014.

Principalul scop al Legii nr. 127/2014 a fost transpunerea în legislația românească a principiului prevăzut în cel de-al Treilea Pachet Legislativ pentru Energie de separare a proprietății (în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale) între producere şi furnizare, pe de-o parte, şi transport, pe de altă parte.

Cu toate acestea, au mai fost introduse diferite alte modificări, cele mai importante dintre acestea fiind prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Notă: Citiţi despre modificările aduse Legii petrolului în acest articol.

Cele mai importante modificări cu impact asupra sectorului energiei electrice sunt următoarele:

1. Reglementarea separată a trader-ului față de furnizor

Legea nr. 127/2014 introduce noțiunea de trader de energie electrică, care este persoana fizică sau juridică ce cumpără şi vinde energie electrică exclusiv pe piața angro de energie electrică sau la import/export. Aceste activități pot fi desfăşurate în baza unei licențe speciale de trading emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Cu toate acestea, legea nu tratează situația entităților care au primit o licență de furnizare de energie electrică înainte de intrarea în vigoare a acesteia. În absența unor prevederi legale exprese în acest sens, considerăm că acestor entități ar trebui să li se permită să desfăşoare în continuare activitățile de trading în baza licenței de furnizare, deoarece o interpretare diferită ar atrage aplicarea retroactivă a Legii nr. 127/2014.

2. Noi proceduri de soluționare a plângerilor împotriva operatorului de transport şi de sistem (OTS) şi a operatorilor de distribuție (OD)

Legea extinde competențele ANRE la soluționarea tuturor cererilor împotriva OD şi OTS în legătură cu obligațiile acestora, precum şi a celor dintre OTS şi proprietarul unei rețele de transport al energiei electrice.

Aceste cereri vor fi soluționate în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii (termen ce poate fi prelungit cu 60 de zile, dacă sunt necesare informații suplimentare, şi cu încă 60 de zile cu acordul reclamantului).

Deşi modul de formulare al Legii nr. 127/2014 poate da naștere la interpretări diferite, considerăm că această procedură la ANRE nu este o procedură preliminară şi obligatorie şi, prin urmare, nu afectează dreptul reclamantului de a se adresa direct instanțelor de judecată, fără a urma în prealabil procedura.

3. Posibilitatea proprietății private asupra rețelei de transport a energiei electrice pentru entități certificate ca OTS

Prin excepție de la regula generală, conform căreia rețeaua de transport al energiei electrice se află în proprietatea publică a statului, legea prevede că rețelele de transport al energiei electrice dezvoltate de entități care îndeplinesc cerințele de certificare ca OTS sunt în proprietatea privată acestora.

Pentru a beneficia de această excepție, hotărârea de a dezvolta rețeaua de transport al energiei electrice trebuie să fie luată după intrarea în vigoare a Legii nr. 127/2014.

4. Noi obligații impuse furnizorilor şi OD

Legea nr. 127/2014 impune furnizorilor şi OD noi obligații menite să faciliteze o mai bună informare a clienților, cum ar fi:

 • obligația OD de a face publice toate costurile privind operarea, menținerea şi dezvoltarea rețelei;
 • obligația furnizorilor şi OD de a înființa puncte de informare regională/locală (subordonate punctului unic de contact), care trebuie să fie uşor accesibile şi trebuie să fie situate la o distanță de maximum 50 km de locul de consum al clienților finali. Acest serviciu va fi gratuit;
 • obligația furnizorilor şi OD de a informa clienții finali cu privire la drepturile legale ale acestora, legea aplicabilă şi mecanismele de soluționare a disputelor, prin intermediul facturii (sau al documentelor ataşate acesteia) şi prin materialele promoționale.
Obligațiile suplimentare impuse furnizorilor sunt următoarele: 

 • să înştiințeze consumatorul cu privire la intenția sa de a modifica contractul de furnizare şi cu privire la dreptul acestuia din urmă de a rezilia unilateral contractul dacă modificările nu sunt acceptate;
 • să înştiințeze consumatorii cu privire la orice majorare a tarifelor, în mod direct şi în timp util, nu mai târziu de sfârşitul următoarei perioade de facturare;
 • să ramburseze clienților casnici (care au ales un sistem de plată anticipată) suma plătită în plus dacă, după regularizare, această sumă depăşeşte 100 RON (aprox. 23[1] EUR);
 • să soluționeze orice dispute în termen de 90 de zile printr-o procedură alternativă de soluționare a disputelor transparentă, accesibilă şi necostisitoare, care va garanta un sistem de rambursare şi/sau compensare. Această procedură va fi elaborată pe baza unei proceduri cadru, care urmează să fie elaborată de ANRE.
5. Clauze obligatorii noi ale contractelor de furnizare

Legea nr. 127/2014 introduce clauze obligatorii noi care vor fi incluse în contractele de furnizare şi care privesc, printre altele, următoarele:

 • tipul de servicii de mentenanță oferite, dacă este cazul;
 • mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind prețurile/tarifele, inclusiv cele pentru mentenanță;
 • dacă există dreptul consumatorului de reziliere fără costuri a contractului;
 • eventualele compensații şi modalitățile de rambursare aplicabilă în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor (inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere).
Informațiile de mai sus vor fi prevăzute clar în facturi sau pe paginile de internet ale furnizorilor.

Notă LegeStart.ro: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de L 127/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5Foto: Lege5 Online
 
mod_legegazeelec

Cele mai importante modificări cu impact asupra sectorului gazelor naturale sunt următoarele:

1. Prelungirea termenului de furnizare a gazelor naturale la prețuri reglementate pentru consumul clienților casnici

Legea nr. 127/2014 prelungeşte termenul de furnizare a gazelor naturale la prețuri reglementate şi în baza unor contracte-cadru pentru clienții casnici de la 31 decembrie 2018 la 1 iulie 2021.

Până la aceeaşi dată se prelungeşte şi dreptul ANRE de a stabili o structură de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici.

2. Prevederi noi privind licențierea în cazul gazului natural comprimat

Legea nr. 127/2014 introduce noțiunea de gaz natural comprimat (“GNC”) şi prevede autorizațiile şi licențele necesare pentru proiectarea/ executarea/ operarea instalațiilor de producere/ înmagazinare GNC, pentru realizarea instalațiilor GNC şi pentru activitățile de furnizare a GNC.

3. Derogare de la obligația de a asigura accesul la rețea în cazul contractelor de tip take or pay

Legea nr. 127/2014 prevede dreptul operatorilor din sectorul gazelor naturale de a refuza accesul şi racordarea terților la rețea în cazul în care se confruntă cu serioase dificultăți financiare și economice din cauza angajamentelor de plată asumate prin contracte de tip take or pay[2].

Pentru a beneficia de această derogare, operatorul va depune o cerere la ANRE (fie înainte, fie după refuzarea accesului la rețea) şi va obține de la aceasta o decizie în acest sens. Nicio astfel de derogare nu poate fi obținută dacă (i) vânzările de gaze naturale nu scad sub nivelul garanțiilor de cerere minimă, (ii) contractul poate fi adaptat sau (iii) operatorul este capabil să găsească piețe de desfacere alternative.

ANRE va depune decizia la Comisia Europeană şi va retrage sau modifica decizia în cazul în care Comisia Europeană solicită acest lucru, în termen de 28 de zile de la această solicitare.

4. Eliminarea obligației de a obține un certificat de neconformitate de la un alt operator pentru încetarea distribuției de gaze naturale

Legea nr. 127/2014 prevede posibilitatea ca OD de gaze naturale să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare care pun în pericol siguranța în exploatare sau în cazul în care există pericol de explozie, fără a obține un certificat de neconformitate de la un alt operator autorizat de ANRE.

Posibilitatea de a sista furnizarea/transportul de gaze naturale este recunoscută şi în cazul instalațiilor de utilizare la care au fost realizate intervenții care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale.

5. Noi obligații impuse furnizorilor de gaze naturale

Legea nr. 127/2014 introduce în sarcina furnizorilor de gaze naturale obligații similare celor impuse furnizorilor de energie electrică şi detaliate în secțiunea 4 de mai sus.

Mai mult, clauzele obligatorii ale contractelor de furnizare de energie electrică, prevăzute în secțiunea 5 de mai sus, sunt aplicabile şi contractelor de furnizare a gazelor naturale.

Autori:

Mihaela Alexandrescu, Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
021/ 204 88 90
mihaela.alexandrescu@tuca.ro

Cornelia Tăbîrță, Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
021/ 204 88 90
cornelia.tabirta@tuca.ro

[1] Conform cursului de schimb oficial anunţat de Banca Naţională a României la data de 14 octombrie (1 EUR = 4,4136 RON).

[2] Contractul de tip take or pay este contractul de vânzare-cumpărare care obligă cumpărătorul să plătească o anumită cantitate negociată, chiar în absenţa preluării acesteia.

comentarii

Despre autor  ⁄ Ţuca Zbârcea şi Asociaţii

Ţuca Zbârcea & Asociaţii este o firmă de avocatură de tip „full service”, având un portofoliu format din numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii pluridisciplinare prin intermediul echipei de avocaţi, propriilor divizii de specialitate sau reţelei de colaborări teritoriale şi internaţionale. Cu o echipă formată din peste 100 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti. Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Date de contact: Tel.: + 40 21 204 88 90, fax: + 40 21 204 88 99, e-mail: office@tuca.ro, web: www.tuca.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu