22 Ianuarie, 2018

Bilanțul celor 18 modificări legislative privind activitatea de audit financiar

7. Se actualizează prevederile referitoare la membrii CAFR

În varianta în vigoare a art. 8 din OUG nr. 75/1999, se prevede că CAFR are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și persoane juridice. Sunt auditori financiari nonactivi membrii CAFR care sunt incompatibili cu exercitarea activității de audit financiar. Auditorii financiari, membri ai CAFR, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declarației date pe propria răspundere.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR are ca membri auditori financiari care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi, şi firme de audit, conform legii. Auditorul sau auditorii financiari care semnează raportul de audit sau alte rapoarte prevăzute de standardele internaţionale de audit, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ. Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din această calitate: rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ori soţii administratorilor; persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ, un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditată; persoanele cărora le este interzisă ocuparea funcţiei de administrator; persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar au atribuţii de control financiar în cadrul MFP sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege. Auditorii financiari care coordonează activitatea de audit intern trebuie să aibă statutul de auditor financiar activ.

8. Se elimină prevederile referitoare la atribuirea calității de auditor financiar, educație continuă

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede eliminarea dispoziţiilor art. 10-13 din  OUG nr. 75/1999 potrivit cărora:

  • Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin normele aprobate de CAFR.
  • Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puțin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situațiilor financiare anuale sau a situațiilor financiare anuale consolidate.
  • CAFR poate stabili, prin norme proprii, condițiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoștințe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum și de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională.
  • Condițiile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru atribuirea calității de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de CAFR.
  • CAFR stabilește norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și pentru înregistrarea auditorilor financiari și a entităților de audit din terțe țări. Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competență profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice, precum și aptitudinea de a le aplica.
  • Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar se organizează de CAFR, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR. Este interzisă instituirea oricăror excepții de la testul de aplicare a cunoștințelor în practică din cadrul examenului de competență profesională.

9. Se actualizează prevederile referitoare la programele de formare profesională continuă

În varianta în vigoare a art. 13^1 din OUG nr. 75/1999, se prevede că auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-și menține cunoștințele teoretice și competențele profesionale la un nivel înalt. CAFR emite norme cuprinzând obligațiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora. Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională continuă se sancționează potrivit reglementărilor emise în acest sens.  CAFR adoptă standardele de etică profesională și normele de control intern de calitate al activității auditorilor financiari.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă se sancţionează potrivit reglementărilor emise în acest sens.

10. Se actualizează prevederile referitoare la serviciile pentru care CAFR are competență

În varianta în vigoare a art. 13^2 din OUG nr. 75/1999, se prevede că autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calității serviciilor prestate de auditorii financiari este CAFR. CAFR emite norme și proceduri de revizuire a calității activității de audit financiar, precum și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, potrivit legii.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor (referitoare la auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar, conform legii; misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de CAFR; audit intern, altul decât auditul public intern), prestate de auditorii financiari şi firmele de audit.

11. Se actualizează prevederile referitoare la auditul intern.

În varianta în vigoare a art. 20 din OUG nr. 75/1999, se prevede că entitățile economice ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității profesionale de audit intern. La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitățile publice.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar, sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern, potrivit legii. Standardele de audit intern aplicabile entităţilor obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern sunt standardele internaţionale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii şi adoptate de CAFR. La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entităţile publice.

De asemenea, in varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede eliminarea dispoziţiei referitoare la auditul intern, potrivit căreia:

  • Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților entității economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia.
  • Auditul intern are drept obiective: a) verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice; c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică; d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.
  • Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea și funcționarea auditului intern în entitățile economice, auditorii financiari efectuează și evaluarea funcției de audit intern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cît și la performanțele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfășurarea activității lor.
  • CAFR elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaționale în domeniu.

12. Se prevede eliminarea dispoziţiei referitoare la supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede eliminarea dispoziţiei potrivit căreia activitatea CAFR se desfășoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

13. Se actualizează prevederile referitoare la auditarea opțională.

În varianta în vigoare a art. 29 din OUG nr. 75/1999, se prevede că la entitățile economice ale căror situații financiare trebuie auditate, precum și la entitățile care optează pentru auditarea situațiilor financiare auditul se efectuează potrivit OUG nr. 75/1999.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia la entităţile care optează pentru auditarea situaţiilor financiare, auditul se efectuează potrivit OUG nr. 75/1999, în măsura în care nu constituie un audit statutar.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu