22 Ianuarie, 2018

Bilanțul celor 18 modificări legislative privind activitatea de audit financiar


II. Aspecte detaliate

1. Se actualizează prevederile referitoare la auditul financiar şi profesia de auditor financiar.

În varianta în vigoare a art. 1 din OUG nr. 75/1999, se prevede că OUG nr. 75/1999 constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit financiar și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia OUG nr. 75/1999 reglementează auditul financiar şi exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate.

2. Se actualizează prevederile referitoare la definirea auditului financiar.

În varianta în vigoare a art. 2 din OUG nr. 75/1999, se prevede că auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de CAFR. Auditul financiar cuprinde și auditul statutar.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale.

3. Se actualizează prevederile referitoare la auditorul financiar şi firma de audit

În varianta în vigoare a art. 3 din OUG nr. 75/1999, se prevede că auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândește această calitate în condițiile OUG nr. 75/1999. Auditorii financiari care au dobândit această calitate și sunt membri ai CAFR, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități: a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate; b) auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat pentru auditarea situațiilor financiare anuale; c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare; d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu alte reglementări adoptate de CAFR; audit intern. Auditorii financiari pot desfășura și alte activități, precum: a) consultanță financiar-contabilă; b) management financiar-contabil; c) pregătire profesională de specialitate în domeniu; d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia auditorul financiar este persoana fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile legii. Firma de audit este persoana juridică ce se autorizează în condiţiile legii. Auditul financiar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizaţi/autorizate în condiţiile legii şi care sunt membri ai CAFR, şi constă, în principal, din următoarele activităţi: auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în condiţiile legii; auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate în măsura în care acesta nu constituie un audit statutar; misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale;  audit intern, altul decât auditul public intern. Auditorii financiari şi firmele de audit pot desfăşura şi alte activităţi, precum: consultanţă financiar-contabilă; management financiar-contabil; pregătire profesională de specialitate în domeniu; expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activităţile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, precum şi consultanţă fiscală, numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil, evaluator, practician în insolvenţă sau consultant fiscal, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.

4. Se actualizează prevederile referitoare la exercitarea independentă a profesiei

În varianta în vigoare a art. 4 din OUG nr. 75/1999, se prevede că auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia auditorii financiari şi firmele de audit, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi şi percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională.

5. Se actualizează prevederile referitoare la atribuţiile CAFR

În varianta în vigoare a art. 5 din OUG nr. 75/1999, se prevede că autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România este CAFR. CAFR elaborează: a) Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. b) codul etic; c) standardele de audit; d) normele de desfășurare a examenului de aptitudini profesionale; e) normele privind procedurile de control al calității auditului financiar; f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari; g) normele privind procedurile minimale de audit; h) normele privind documentarea în audit; i) normele privind sistemul de asigurare a calității; j) normele privind raportarea auditului. Atribuţiile CAFR: a) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii în condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare; b) organizează și urmărește programul de pregătire continuă a auditorilor financiari; c) controlează calitatea activității de audit financiar; d) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate, precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;e) adoptă normele interne privind activitatea CAFR; f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a CAFR; g) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor financiar din România; h) adoptă alte norme privind auditul statutar; i) adoptă reguli, norme și instrucțiuni în aplicarea OUG nr. 75/1999.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR este autoritatea competentă care reglementează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. CAFR are, în principal, următoarele atribuţii: reglementarea şi monitorizarea activităţilor desfăşurate de către membrii săi; atribuţiile delegate de către ASPAAS, sub supravegherea şi controlul acesteia; reprezentarea intereselor membrilor săi. CAFR elaborează: ROF, cu avizul prealabil al ASPAAS; normele de audit intern, altele decât cele de audit public intern; reglementările necesare efectuării activităţilor sale.

De asemenea, in varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR: organizează şi urmăreşte programul de formare continuă a membrilor săi, controlează calitatea activităţii membrilor săi; înaintează propuneri privind actualizarea legislaţiei prin ASPAAS şi MFP, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu; poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în condiţiile legii; poate aplica sancţiunile administrative; poate propune sancţionarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de audit, după caz, în condiţiile legii; asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internaţional; adoptă Codul etic şi standardele internaţionale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar; emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri şi îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele internaţionale de audit şi în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS. CAFR desfăşoară şi activităţi delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari.

6. Se actualizează prevederile referitoare la sediul şi conducerea CAFR

În varianta în vigoare a art. 6 din OUG nr. 75/1999, se prevede că CAFR are sediul în municipiul București, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5. CAFR poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate. Organele de conducere ale CAFR sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului CAFR. Membrii Consiliului CAFR sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeași perioadă, Biroul permanent, precum și persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare.

In varianta de lege pentru modificarea OUG nr. 75/1999 transmisă preşedintelui spre promulgare, se prevede introducerea dispoziţiei potrivit căreia CAFR are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67 – 69, sectorul 5. CAFR poate înfiinţa reprezentanţe în ţară şi în străinătate, fără personalitate juridică.Organele de conducere ale CAFR sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului CAFR. Membrii şi preşedintele Consiliului CAFR sunt aleşi în cadrul Conferinţei, dintre auditorii financiari, pentru un mandat de 3 ani, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul CAFR este format din 11 membri, inclusiv preşedintele acestuia. Alegerea membrilor şi a preşedintelui Consiliului CAFR se desfăşoară în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de către Consiliul CAFR, cu avizul prealabil al ASPAAS.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu