18 Iulie, 2018

Aveţi obligaţii de plată pentru sume provenite din timbru pe opere culturale? Vedeţi cine şi cum plăteşte

Reglementarea este dată prin Norma metodologică aprobată prin Ordinul comun nr. 2.823/1.566/2003 al MCC şi MFP. Anul acesta, în Monitorul oficial nr. 308/2013 au apărut noi modificări, aduse prin Ordinul comun MC şi MFP nr. 2.348/1.023/2013, fapt pentru care am considerat util să prezentăm această sinteză, pentru cei care au asemenea obligaţii de plată.

De la bun început, facem trimiterea la Legea nr. 35/1994, republicată în M.Of. nr. 507/2008, cu modificările ulterioare, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment. Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul acestei legi se stabilesc astfel:

 • timbrul literar, în valoare de 2% din preţul de vânzare a unei cărţi şi care se adaugă acestui preţ;
 • timbrul cinematografic, în valoare de 2% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ;  
 • timbrul teatral, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ; 
 • timbrul muzical, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, şi care se adaugă acestor preţuri;
 • timbrul folcloric, în valoare de 5% din preţul unui bilet şi 2% din preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio folclorice înregistrate şi care se adaugă acestor preţuri;
 • timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din preţul de vânzare a operei de artă şi care se adaugă acestui preţ;
 • timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5 0/00 din valoarea investiţiei, indiferent de beneficiarul sau de destinaţia acesteia;
 • timbrul de divertisment, în valoare de 3% din preţul unui bilet şi care se adaugă acestui preţ. 

Cine plăteşte?

Potrivit Normelor metodologice, sumele rezultate din aplicarea acestor timbre reprezintă obligaţii de plată ale persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, precum şi ale asociaţiilor familiale care comercializează produse şi/sau prestează servicii asupra cărora se aplică unul dintre timbrele instituite, în calitate de unităţi plătitoare, precum şi drepturi cuvenite organizaţiilor de creatori, în calitate de unităţi beneficiare.

timbru cultura
Sursa foto: Lege5.ro

Termene de plată

Unităţile plătitoare au obligaţia ca până la data de 20 a fiecărei luni să vireze în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare încasările din luna precedentă, reprezentând valoarea timbrelor. Pentru sumele încasate în luna decembrie, termenul este data de 31 ianuarie a anului următor.

Control şi verificare

Reprezentanţii mandataţi ai organizaţiilor de creatori, precum şi reprezentanţii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi reprezentanţii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligaţii au solicitat şi au respectat opţiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sancţionarea contravenţiilor atunci când se evidenţiază existenţa unor nereguli.

Evidenţa contabilă

Unităţile plătitoare care încasează categoriile de timbre pe care le-am arătat sunt obligate să evidenţieze în contabilitatea proprie contravaloarea acestora, diferenţiat după regimul în care funcţionează, astfel:

 • agenţii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, care încasează sumele rezultate din aplicarea timbrelor, efectuează următoarele înregistrări contabile:   
timbru cultura2
Sursa foto: Lege5.ro
 • persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial;

ATENŢIE! Reamintim că, prin Ordinul MEF nr. 1969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu începere de la 1 ianuarie 2008 au fost abrogate: Ordinul MFP nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul MFP nr. 2.329/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 20 din 15 ianuarie 2002;  orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.

 • asociaţiile familiale care exercită acte de comerţ şi celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant, în “Registrul jurnal de încasări şi plăţi”, pe un rând distinct “Sume încasate reprezentând timbrul literar” (cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment), poziţii care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate organizaţiilor de creatori beneficiare;
 • instituţiile publice – în creditul contului 231 “Creditori” analitic distinct pentru fiecare organizaţie de creatori beneficiară, prin debitul contului 13 “Casa” sau 120 “Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii”, după caz.

Unităţile plătitoare prezintă reprezentanţilor organizaţiilor de creatori, ai serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi ai O.R.D.A., ordinul de plată şi situaţia anexă la acesta, întocmită potrivit dispoziţiilor prevăzute în anexele nr. 1-8 din Normele metodologice.

De asemenea, unităţile plătitoare vor prezenta documentele prin care titularii de drepturi de autor sau titularii de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, moştenitorii acestora şi-au exprimat opţiunea pentru organizaţia de creatori beneficiară. Documentele sunt cele transmise de persoanele fizice sau juridice care, potrivit prezentelor norme metodologice, au obligaţia solicitării opţiunilor.

Atunci când din verificările efectuate se evidenţiază existenţa unor nereguli cu privire la modul de percepere şi virare a contravalorii timbrelor, reprezentanţii mandataţi ai organizaţiilor de creatori, ai serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi ai O.R.D.A. au obligaţia de a sesiza organele abilitate cu constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.

Opţiunea titularilor drepturilor de autor

În cazul în care pentru un domeniu cultural există mai multe organizaţii de creatori constituite potrivit dispoziţiilor legale, care îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor, repartizarea sumelor încasate se face în funcţie de opţiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, astfel:

 • titularii de drepturi de autor sau moştenitorii acestora, după caz, stabilesc destinaţia pentru 75% din suma rezultată din aplicarea timbrului;
 • titularii de drepturi conexe sau moştenitorii acestora, după caz, stabilesc destinaţia pentru 25% din suma rezultată din aplicarea timbrului.

În situaţia în care există o singură categorie de titulari de drepturi, titularii de drepturi de autor, respectiv titularii de drepturi conexe, ori, după caz, moştenitorii acestora stabilesc destinaţia pentru întreaga sumă rezultată din aplicarea timbrului.

Persoanele fizice sau juridice care, potrivit prezentelor norme metodologice, au obligaţia solicitării opţiunii titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi unităţile plătitoare răspund, potrivit legii, pentru respectarea acestei opţiuni. 

Actele normative aflate la baza acestui material pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu