Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G a fost publicată în Monitorul Oficial.

Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, în vederea prevenirii, contracarării și eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării.

Autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software  se acordă, prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, denumit CSAT, în termen de 4 luni de la data solicitării.

Solicitarea pentru obținerea autorizării se depune la ministerul cu atribuții în domeniul comunicațiilor, care o transmite de îndată la CSAT. Solicitarea semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoțită de o scrisoare de intenție, trebuie să conțină:

a)date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;

b)date privind structura de acționariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;

c)o declarație pe propria răspundere.

Declarația pe propria răspundere  trebuie să ateste că producătorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

b)are o structură transparentă a acționariatului;

c)nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

d)se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente

În cazul în care, ulterior acordării autorizării potrivit prevederilor art. 3 alin. (2), sunt identificate riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării, autorizarea obținută este retrasă prin decizie a prim-ministrului, la solicitarea CSAT.

În situația retragerii autorizării potrivit alin. (1), tehnologiile, echipamentele și programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G pot fi utilizate pentru o perioadă de 7 ani de la data retragerii autorizării, cu excepția celor din nucleul rețelei, care pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani.

Potrivit legii, prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, deciziile adoptate potrivit prezentei legi pot fi atacate în contencios administrativ, fără parcurgerea procedurii prealabile. Deciziile pot fi atacate în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.  În cazul deciziilor adoptate potrivit prezentei legi nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004.

Tehnologiile, echipamentele și programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de 7 ani, cu excepția celor din nucleul rețelei, care pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani, perioade ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Legea nu se referă la echipamentele terminale folosite de utilizatorii finali definiți potrivit art. 4 alin. (1) pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here