17 Ianuarie, 2018

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal conţine un titlu distinct cu dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, dintre care, mai jos găsiţi amendamentele la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 757/2012 şi va intra în vigoare la 1 februarie 2014, cu unele excepţii care nu privesc articolul de faţă.

Infracţiuni. Modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se referă la faptele care care constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, şi anume:

* Executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1):

- litera “b” (lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate),

- litera “c” (lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente),

- litera “e” (lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane),

- litera “g” (organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote), cu excepţiile prevăzute de lege;

* Continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii;

* Întocmirea ori semnarea documentaţiilor tehnice – D.T. necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9. Potrivit acestui articol din lege la care se face referire, documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:

- de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;

- de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;

- de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Dispoziţiile de mai sus pentru documentaţiile tehnice se aplică şi pentru documentaţia de execuţie, iar semnarea documentaţiilor de către persoanele menţionate angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.

Prin aceeaşi Lege nr. 187/2012, se abrogă dispoziţia din Legea nr. 50/1991 potrivit căreia în cazul săvârşirii faptelor care constitruie infracţiuni,prevăzute la art. 24 (articol care, aşa cum am văzut, a fost modificat), organele de control care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.

Contravenţii. Prin acelaşi act normativ, au fost modificate şi unele prevederi ale articolului 26 din Legea nr. 50/1991 referitor la stabilirea faptelor care constituie contravenţii, şi anume:

a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant;

b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire, de către investitor şi executant, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu