21 August, 2017

Auditul public intern se face după reglementări modificate şi completate

Conceput ca un mijoc de îmbunătăţire a managementului entităţilor publice, auditul public intern este reglementat prin Legea nr.672/2002 care, recent, a fost din nou modificată şi completată prin Legea nr.191, publicată în Monitorul Oficial nr.780 din 3 noiembrie şi intrată în vigoare de la 6 noiembrie a.c.

 Am reţinut câteva din elementele de noutate, ca formulare sau conţinut, de interes pentru auditori:

Comitetele de audit intern, obligatorii în cazul instituţiilor centrale care derulează în cursul unui exerciţiu bugetar un buget mai mare de 2.000.000.000 lei, vor fi funcţionale începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Entităţile publice locale care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit public intern utilizează capacitatea compartimentului de audit care se constituie în cadrul entităţii organizatoare sau la nivelul structurii asociative, după caz.

La entităţile publice locale care nu şi-au constituit compartiment propriu de audit intern sau nu au intrat în cooperare pentru asigurarea activităţii de audit intern, aceasta poate fi asigurată de către auditori interni, persoane fizice atestate, pe baza contractelor de prestări servicii, conform prevederilor Legii.

● Conducătorul entităţii publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, stabileşte şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice superioare; dacă acest acord nu se dă, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice care a decis aceasta.

Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii/structurii asociative, cu avizul UCAAPI; pentru entităţile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entităţi publice, numirea/destituirea se face cu avizul entităţii publice ierarhic superioare, în condiţiile legii.

Contractele de prestări servicii cuprind activităţile de elaborare a planurilor anuale, respectiv a planurilor multianuale ale activităţii de audit intern, misiunile de audit şi natura acestora, în funcţie de volumul de activitate şi mărimea riscurilor asociate.

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea:

- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

- administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; (…).

 ● Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi a României şi ale organismelor Comisiei Europene; activităţile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual.

Proiectele planurilor multianuale şi proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entităţilor publice locale care îşi asigură activitatea de audit prin cooperare se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) şi se centralizează în planul multianual şi în planul anual de audit ale entităţii publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, după caz.

Proiectele planurilor multianuale şi ale planurilor anuale de audit public intern ale entităţilor publice locale unde se desfăşoară activitatea pe bază de contracte de prestări servicii se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) şi se aprobă de către conducătorul entităţii publice locale.

Compartimentul de audit public intern notifică structura care va fi auditată cu 15 zile calendaristice înainte de declanşarea misiunii de audit; notificarea cuprinde scopul, principalele obiective şi durata misiunii de audit; notificarea va fi însoţită de Carta auditului public intern.

Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditată; aceasta poate comunica, în maximum 15 zile calendaristice de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni. În termen de 10 zile calendaristice de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate.

● După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.

Auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt recrutaţi, se supun regimului juridic privind incompatibilităţile, au drepturi şi obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii privind auditul public.

Cadrul general de competenţe profesionale ale auditorilor interni din sectorul public acoperă, potrivit standardului ocupaţional aprobat pentru această ocupaţie, cel puţin următoarele domenii: audit intern; managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă; management; contabilitate; finanţe publice; tehnologia informaţiei; drept.

Certificatul de atestare se eliberează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: în urma procesului de recunoaştere a competenţelor profesionale dobândite; experienţă profesională de minimum un an; probitate profesională confirmată prin două recomandări din partea unor auditori interni sau specialişti în domeniu, cu experienţă de minimum 5 ani în activitatea publică. Pentru auditorii interni care deţin un certificat în audit intern emis de instituţii de profil cu recunoaştere internaţională (respectiv Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului şi Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda), nu mai este necesară îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere a competenţelor profesionale dobândite.

Certificatul de atestare îşi pierde valabilitatea atunci când: auditorul intern/persoana fizică atestată nu a desfăşurat activităţi specifice de audit public intern timp de 5 ani; auditorul intern sau persoana fizică atestată nu a participat la cursuri de pregătire profesională în cadrul programului de formare profesională continuă.

Persoanelor fizice, altele decât auditorii interni, care solicită obţinerea certificatului de atestare li se aplică aceleaşi condiţii de acordare, menţinere sau de pierdere a valabilităţii stabilite pentru auditorii interni din entităţile publice.

Legea modifică, de asemenea, o parte din termenii şi sintagmele folosite în conţinutul actului, precum şi unele dispoziţii tranzitorii.

Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include şi activitatea de consiliere desfăşurată de auditorii interni, se actualizează de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.191/2011.

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Renata
    noiembrie 23 2011

    Nu vi se pare putin tras de par art III din noua lege a auditului public intern?
    adica vechime de minin 5 ani in functie la data expirarii termenului de 6 ani?? haha

Scrie un comentariu