21 Februarie, 2018

Auditorii financiari se conduc după norme noi!

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, recent, noi Norme privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari.

Hotărârea de aprobare nr. 16/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 543 din 3 august a.c.

Pot solicita atribuirea calităţii de membri ai Camerei persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele legale pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi auditorii financiari care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană sau în terţe ţări şi care au fost aprobaţi ca auditori financiari în România.

La solicitarea atribuirii calităţii de membru al Camerei, persoana fizică trebuie să declare, prin completarea declaraţiei de încadrare, statutul de auditor financiar activ sau nonactiv, în condiţiile legii.

Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul să exercite activitatea de audit financiar şi niciun fel de activitate specifică auditului financiar. Orice modificare ulterioară a statutului de auditor financiar se va face în condiţiile legii şi va fi însoţită de documente justificative.

Auditorii financiari din terţe ţări care solicită atribuirea calităţii de membru al Camerei vor fi acceptaţi numai în baza unui acord de reciprocitate încheiat între Cameră şi alte organisme profesionale, membre ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), după parcurgerea etapelor stabilite în protocoalele întocmite cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În Registrul public al auditorilor financiari se înscriu numai persoanele fizice cărora le-a fost atribuită calitatea de membru al Camerei şi au fost aprobate de CSPAAS.

Evidenţa persoanelor fizice, membre CAFR

Viza anuală, ca mijloc de evidenţă a persoanelor fizice, membre ale CAFR – auditor activ sau inactiv –, este valabilă până la data de 31 martie a anului următor.

Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate se completează şi se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor financiar în anul anterior. Auditorii financiari nonactivi nu au obligaţia de a completa Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate.

Raportul anual de activitate sau Declaraţia anuală fără activitate sunt date pe propria răspundere a auditorului financiar, iar orice informaţie eronată sau neconformă cu realitatea va atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar.

Schimbarea calităţii declarate, de auditor financiar activ sau nonactiv, se face la cererea persoanei în cauză şi se comunică în scris Camerei în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei existente anterior.

Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să se suspende sau să renunţe la calitatea de membru al Camerei, notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării Consiliului Camerei, începând cu data depunerii cererii la sediul Camerei.

Suspendarea la cerere a auditorilor financiari, persoane fizice, din Registrul public al auditorilor financiari se poate referi la o perioadă cuprinsă între unu şi trei ani, în condiţiile stabilite prin Norme (pentru creşterea copilului minor – 1-2 ani, pentru pensionaţi anticipat sau incapacitate temporară de muncă gr.1 şi 2 de pensionare – 1-3 ani, pe caz de boală – 1-3 ani, pentru şomaj – maximum un an).

Radierea la cerere a auditorilor financiari, membri ai Camerei, persoane fizice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei se face prin notificare şi se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare.

Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public al auditorilor financiari, în următoarele situaţii:

- existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Cameră;

- existenţa unor măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii;

- existenţa unor măsuri de monitorizare conform normelor de control al calităţii serviciilor de audit financiar, ca urmare a obţinerii calificativelor D, C, B.

Retragerea calităţii de membru al Camerei prin hotărâre a Consiliului este condiţionată de încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute în Norme.

Sunt, de asemenea, reglementate situaţiile în care este posibilă reatribuirea calităţii de membru al Camerei auditorilor financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras această calitate.

Normele tratează distinct autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice din Registrul public al auditorilor financiari şi înscrierea ca membru în Registrul public al auditorilor financiari.

Din dispoziţiile finale, reţinem precizările în sensul că, începând cu data adoptării prezentelor norme, evidenţa documentelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi juridice din Registrul public al auditorilor financiari se păstrează de către Departamentul servicii pentru membri în dosare separate, pentru fiecare persoană fizică/juridică în parte.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Daiana
    august 8 2012

    A devenit o casta si profesia asta.
    Fereasca Dumnezeu.

Scrie un comentariu