15 Iulie, 2018

Au fost modificate Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi art.29 din Legea privind organizarea judiciară

În Monitorul Oficial 925 din 27 decembrie 2011 a fost publicată Legea 300 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Vă prezentăm în cele ce urmează modificările aduse Legii privind statutul judecătorilor şi procurilor.

Potrivit actului normativ, articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   “Art. 52.

   (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.

   (2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

   (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul “foarte bine” la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 15 ani.

   (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător.

   (5) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol”.

 De asemenea, după articolul 52, se introduc şapte noi articole.

Potrivit primului articol introdus, Art. 521, cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura. Tot în acest articol se face referire la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aflăm, astfel, în ce constă concursul :  « a) o probă având ca obiect evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor;  b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii; c) probe scrise, cu caracter teoretic şi practic. »

Cel de-al doilea articol introdus, adică Art. 522, cuprinde următoarele informaţii: “În cadrul probei prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor de apel sau, după caz, al parchetelor de pe lângă curţile de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărâri judecătoreşti sau, după caz, acte ale procurorului, întocmite de candidaţi, din ultimii 10 ani de activitate, precum şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi. »

De asemenea, conform acestui articol, cererile de înscriere la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţă publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevazute la alin. (1), întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise.

În cel de-al treilea articol introdus, Art. 523, se precizează că evaluarea prevăzută la art. 522 are ca obiect verificarea capacităţii de analiză şi sinteză, verificarea coerenţei în exprimare, verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al clarităţii şi logicii, precum şi argumentarea coerentă şi corectă din punctul de vedere al logicii juridice.

Potrivit celui de-al patrulea articol introdus, Art. 524, în cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor.

În acelaşi timp, conform celui de-al cincilea articol introdus, Art. 525, punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. a) şi b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:

   a) 75 de puncte pentru proba prevazută la art. 521 alin. (2) lit. a);

   b) 25 de puncte pentru proba prevazută la art. 521 alin. (2) lit. b).

Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susţinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului în cadrul acestor probe se stabileşte prin regulamentul prevăzut la art. 527 alin. (2).

La articolul 526, se precizează care sunt probele scrise prevăzute la art. 521 alin. (2) lit. c):

a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:

   (i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;

   (ii) drept penal;

   (iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;

   b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;

   c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

   d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului.

Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină la probele scrise media minimă 8 (opt), cu condiţia ca la fiecare probă scrisă să fie obţinută nota minimă 7 (şapte).

Nu în ultimul rând, în ultimul articol introdus, Art. 527, se precizează că, în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.

Referitor la articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: “b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;”.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba regulamentul prevăzut la art. 527 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu