20 Februarie, 2018

Atribuţii notariale privind înscrierea imobilelor în cartea funciară

Un act adiţional convenit între Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aduce completări la Protocolul de colaborare încheiat între cele două organizaţii privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul oficial nr. 201/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul adiţional nr. 155/477/2013 al UNNP şi ANCPI a fost publicat în Monitorul oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2013.

Reţinem, în interesul proprietarilor de imobile, completările la Protocolul de colaborare şi care se referă la proceduri pe anumite tipuri de situaţii.

* Procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor

Sunt precizate modalităţile prin care, în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale stabilite prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, notarii publici pot elibera certificate pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi certificate de legatar sau moştenitor, în baza cărora oficiile teritoriale intabulează dreptul de proprietate în cartea funciară.

Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se îndeplineşte de către notarii publici, la sesizarea scrisă a oficiului teritorial, după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor sau, după caz, a termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale.

Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar este permisă pentru:

- imobilele situate în intravilan, fie că acestea sunt împrejmuite sau neîmprejmuite, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

- imobilele împrejmuite situate în extravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

- imobilele neîmprejmuite situate în extravilan, cu excepţia celor care au făcut obiectul legilor fondului funciar.

Dispoziţiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic şi imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.

* Procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic, pentru suprafeţele deţinute în plus

În cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se eliberează pentru imobilele situate în intravilan, împrejmuite sau neîmprejmuite, precum şi pentru imobilele împrejmuite situate în extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.

Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari nu se poate elibera cu privire la imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilele scoase din circuitul juridic şi cu privire la imobilele care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.

* Procedura notării posesiei în cartea funciară, în situaţia în care nu există acte de proprietate pentru imobilele aflate în proprietate privată

Persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri:

- certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că: posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; primăria are/nu are cunoştinţă despre existenţa unor acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv; imobilul a făcut/nu a făcut obiectul legilor de retrocedare.

- declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că: posedă imobilul sub nume de proprietar; este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial; nu a înstrăinat sau grevat imobilul; imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris; înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

- copie de pe actele de identitate şi stare civilă.

Cererea de notare în cartea funciară a posesiei asupra terenului se soluţionează de oficiul teritorial pe flux integrat.

În situaţia în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcţii pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu