20 Iunie, 2018

Atestarea sediului social

Preşedintele ANAF a emis Ordinul nr. 108/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 99 din 8 februarie a.c., privind Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social.

Ordinul modifică reglementarea anterioară, dată prin OPANAF nr. 2112/2010.

Noua reglementare are titlulatura schimbată, referindu-se la “Procedura de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”.

● Procedura se aplică persoanelor care, potrivit prevederilor art. 17 din Legea societăţilor comerciale, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze la organul fiscal competent documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

● Potrivit procedurii instituite prin noua reglementare, înregistrarea documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent se efectuează la solicitarea oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti. În acest scop, se transmite, în format electronic, Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, completată de persoana solicitantă potrivit modelului prevăzut în anexa la ordin. Cererea trebuie să fie însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzarecumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă.

Oficiul registrului comerţului transmite organului fiscal competent documentele în format .pdf, prin poştă electronică, pe adresa de e-mail dedicată.

● Organul fiscal organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. Registrul se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi cuprinde:

- adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social;

- datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă;

- documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

- perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social.

● Este reiterată obligaţia prevăzută de o altă reglementare recentă a ANAF (OPANAF nr.78/2012, publicat în M.Of. nr. 75 din 30 ianuarie a.c.), prin care organul fiscal trbuie să transmită la registrul comerţului, în aceeaşi zi, cererile primite în prima jumătate a programului de lucru; pentru cererile primite în a doua jumătate a programului de lucru, documentele se transmit oficiului registrului comerţului cel târziu în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

● Documentele primite şi emise în aplicarea prezentei proceduri se arhivează de organul fiscal în format electronic.

*

Articolul 17 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.54/2010 – la care se face referire în textul Procedurii – prevede că, la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 din lege sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operaţiunile solicitate, dacă din documentaţia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite aceste condiţii.

La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

- documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

- un certificat emis de organul fiscal competent, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

- în cazul în care din certificatul emis rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social.

La acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului, pe cheltuiala solicitantului.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu