15 Septembrie, 2019

ATENTIE! Până mâine trebuie depusă declaraţia 200 privind veniturile realizate din România!

Formularul “Declaraţie privind veniturile realizate din România” a fost aprobat prin OPANAF nr. 3695/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1068 din 30 decembrie 2016 şi se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi definitivarea impozitului anual. 

Cine depune declaraţia

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

 • activităţi independente;
 • cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
 • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
 • piscicultură şi/sau silvicultură;
 • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
 • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
 • alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea şi depunerea declaraţiei.

Formularul se utilizează şi pentru:

 • declararea veniturilor realizate în România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care au optat pentru regularizarea impozitului;
 • declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artişti de spectacol sau sportivi, din activităţi artistice şi sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;
 • declararea veniturilor din activităţi independente obţinute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care au optat pentru regularizarea impozitului în condiţiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal;
 • declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
 • direcţionarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia pentru activităţi independente

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.

Se includ aici:

 • venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;
 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activităţi independente.

NU depun declaraţia persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final.

NU depun declaraţia persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi care în cursul anului fiscal de raportare îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului. 

Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

La venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, se completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit.

La cedarea folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente: declaraţia se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum şi venituri obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Venituri din închirierea în scop turistic: declaraţia se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat. 

Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Declaraţia NU se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere

Silvicultură şi piscicultură

Declaraţia se completează şi se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 

Transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale. 

Jocuri de noroc

Declarația se depune de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi/sau festivaluri de poker.

Persoanele fizice declară distinct fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc. 

Venituri din alte surse

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k) din Codul fiscal şi în normele metodologice, date în aplicarea art. 114 din Codul fiscal. 

…Şi nu uitaţi:

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, veţi primi de la organul fiscal central competent deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu