18 Martie, 2018

Atenţie! De la 1 ianuarie se introduce o nouă obligaţie la Fondul pentru mediu

O.G. nr. 31/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 553/2013, a adus o serie de modificări şi completări privind obligaţiile la Fondul pentru mediu reglementate prin O.U.G. nr. 196/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr. 1193/2005) şi aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 105/2006, publicată în M.Of. nr. 393/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Una dintre noile obligaţii pentru operatorii economici, introdusă prin O.G. nr. 31/2013 o reprezintă contribuţia de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate.

Contribuţia este în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

modcontrib2leikg» Captură foto: Noul punct introdus la art. 9 alin (1) din OUG nr. 196/2005 (modificarea se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

Sumele care se constituie prin această contribuţie se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

În legătură deşeurile avute în vedere la această contribuţie, reamintim că prin articolul 9 din O.U.G. nr. 196/2005, se prevăd obligaţii privind:

- o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. Obligaţia a fost introdusă prin amendamentele aduse de O.G. nr. 31/2013 dar care se aplică deja de la 2 septembrie 2013. Contribuţia se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 196/2005. Operatorii economici sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate. De la 1 ianuarie, sumele se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

- taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 din O.U.G. nr. 196/2005. De la 1 ianuarie, sumele se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea;

- o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate. Contribuţia se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare. Operatorii economici sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de anvelope introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de anvelope uzate gestionate. De la 1 ianuarie, sumele se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere. Este vorba despre realizarea prin intermediul operatorilor autorizaţi a valorificării deşeurilor, a obligaţiilor ce revin:

- operatorilor economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;
- operatorilor economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
- operatorilor economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu