12 Noiembrie, 2019

Aspecte contabile privind operaţiunile interzise. Care sunt acestea şi ce trebuie să reţinem?

Prin operaţiuni interzise se înţeleg operaţiuni oprite, nepermise sau operaţiuni neautorizate în mod imperativ de legiuitor. În lista categoriilor de operaţiuni interzise sunt deţinerea, cu orice titlu, de elemente patrimoniale fără să fie înregistrate în contabilitate şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate.

Neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitate conduce în mod inevitabil la denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ. Cu alte cuvinte, contabilitatea va reflecta date şi informaţii necorespunzătoare cu realitatea.

Legiuitorul a stabilit că deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise, având în vedere că efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii penale.

Regulile aplicate operaţiunilor de încasări şi plăţi între persoanele juridice conform O.G. nr. 15/1996

Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prin excepţie, persoanele juridice pot efectua plăţi în numerar în următoarele cazuri: plata salariilor şi a altor drepturi de personal; alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice cu persoane fizice; plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 de lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 5.000 de lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 de lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 de lei, în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul „cash & carry”, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 de lei.

Nu sunt plafonate următoarele operaţiuni:

• depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat;
• cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;
• cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.

Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit. Pentru nerespectarea celor de mai sus amenda este cuprinsă între 5.000-10.000 de lei.

Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar. Amenda pentru această abatere este cuprinsă între 2.500-5.000 de lei.

Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale, în caz contrar fapta se va sancţiona cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei.

Regulile aplicate operaţiunilor de creditare de către societate a administratorilor acesteia conform Legii nr. 31/1990

Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia prin intermediul unor operaţiuni, precum:

• acordarea de împrumuturi administratorilor;
• acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
• dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

Aspectele privind interdicţia creditării de către societate a administratorilor acesteia sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Nu este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro.

Răspunderea persoanelor care au întocmit, vizat, aprobat şi înregistrat în contabilitate documente justificative

Este interzis să se înregistreze operaţiuni economice şi financiare în contabilitate care nu au la bază documente justificative. Orice document justificativ care a fost utilizat pentru a fi înregistrat în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care l-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care l-au înregistrat în contabilitate, după caz. Prin urmare, persoanele care semnează un document justificativ răspund în faţa legii pentru modalitatea în care şi-au executat atribuţiile.

Baza legală:


Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu