19 Noiembrie, 2019

Asigurare de răspundere profesională pentru toate firmele din România. Ce prevede noua taxă

Toate companiile vor fi obligate să încheie o asigurare de răspundere profesională, o nouă taxă la Oficiul Național al Registrului comerțului, conform unui proiect de lege inițiat de instituție, pe pagina Ministerului Justiției.

Taxa vrea să fie ca o garanție care să acopere cheltuielile necesare unei eventuale proceduri de insolvență.

Prevederea este obligatorie, polița de asigurare urmând a fi transmisă ONRC, care poate dizolva societatea care nu își îndeplinește această obligație. Prevederea va fi introdusă în Legea societăților comerciale nr. 31/1990.

După alineatul (2) al art. 73, se introduc trei noi alineate, alin. (3) –(5), cu următorul conținut:

(3) Societățile sunt obligate să încheie anual asigurare de răspundere profesională care să acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară.

(4) Asigurarea anuală încheiată conform alin. (3) se depune la oficiul registrului comerțului, în vederea înregistrării.

(5) În cazul în care profesioniștii nu își îndeplinesc  obligația de înregistrare, conform celor menționate la alin. (1), Oficiul Național al Registrului Comerțului din oficiu, pe cheltuiala acestora, după caz, va putea pronunţa dizolvarea societății, dispozițiile art. 237 devenind aplicabile.

Din această taxă, în eventualitatea unei insolvențe, vor fi achitate remunerarea lichidatorului, decontarea taxelor, tarifelor, comisioanelor și taxelor judiciare de timbru.

De asemenea, prin același proiect, se reglementează statutul registratorului de registru. Pe termen mediu, proiectul prevede înlocuirea publicităţii prin Monitorul Oficial a actelor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului cu publicitatea prin Buletinul electronic al Registrului Comerţului, “o platformă informatizată, uşor accesibilă publicului larg, fără costuri”.

Cele mai importante modificări cuprinse în proiect sunt:

-      Unificarea prevederilor care reglementează activitatea de înregistrare în registrul comerțului a persoanelor fizice şi juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerţului, a actelor, faptelor şi menţiunilor care se înregistrează în registrul comerţului;

-      Stabilirea elementelor cererii de înregistrare, a sancţiunilor pentru neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare, a procedurii de înregistrare în registrul comerţului;

-      Stabilirea unei noi modalități de efectuare a publicităţii obligatorii, prin înființarea Buletinului electronic al registrului comerţului;

-      Simplificarea formalităților administrative, prin reducerea numărului de documente solicitate pentru înregistrarea în registrul comerțului;

-      Asigurarea unei mai bune identificări și stabiliri a sediului social, precum și a identificării solicitantului;

-      Transferul competenței de soluționare a acțiunilor de dizolvare judiciară de la instanțele judecătorești la ONRC, precum și a soluționării mențiunilor având ca obiect fuziunea și divizarea, ceea ce implică reducerea timpului necesar efectuării acestor operațiuni;

-      Înființarea Registrului Beneficiarilor Reali;

-      Instituirea unor pârghii care să conducă la reducerea evaziunii fiscale, precum și la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, prin prezentarea certificatului de atestare fiscală privind datoriile la bugetul de stat sau local, în cazul mențiunilor având ca obiect transmiterea părților sociale la societățile cu răspundere limitată.

-      Stabilirea, în sarcina Ministerului Finanțelor Publice, a obligației de a solicita dizolvarea societăților menționate la art. 15324 din Legea societăților nr. 31/1990, în situația scăderii activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris;

-      Obligativitatea înregistrării în registrul comerțului a sediului social/profesional/secundar, precum și a oricăror modificări ale acestora în baza extrasului de Carte Funciară;

-      Înregistrarea în Cartea Funciară a sediilor profesioniștilor conduce la realizarea opozabilității față de terți a existenței înscrierii/notării sediului social/profesional/secundar, în cazul transferului de proprietate;

-      Introducerea posibilității depunerii, prin mijloace electronice, a cererilor de înregistrare și a înscrisurilor care o însoțesc, de către notari publici, de către avocați sau de către executori judecătorești.

După perioada legală de transparență decizională, proiectul de ordin poate fi adoptat de Ministerul Justiției și publicat în Monitorul Oficial, pentru a intra în vigoare.

Ai nevoie de Legea nr. 31/1990? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu