Ministrul dezvoltării regionale şi turismului şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional au emis ordinul cu nr. 1.151/2.206, publicat în M.Of.nr. 256 din 12 aprilie a.c. prin care se aprobă Ghidul operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.

La data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă reglementarea anterioară dată prin  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului culturii şi cultelor nr. 851/2.446/2008.

Programul, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principale obiective proiectarea, construirea şi dotarea sediilor pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea acestuia, cu finanţare din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse.

Ghidul operaţional stabileşte reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.

Durata de implementare a Programului este până la data de 31 decembrie 2015. În sensul ghidului operaţional, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie.

Solicitanţii pentru proiecte în cadrul Programului pot fi autorităţi publice locale din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate.

Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor selectează proiectele depuse de solicitanţi şi propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin Ghidul operaţional.

Durata lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii aferente Programului nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

Valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, este de 3.000.000 lei, inclusiv TVA, eventuale cheltuieli suplimentare urmând a fi suportate de către solicitant.

Ghidul defineşte:

– cheltuielile neeligibile ;

– condiţii de participare a solicitanţilor (conţinutul dosarului de participare la preselecţie, termenul de depunere a dosarelor);

– evaluarea proiectelor;

– promovarea şi derularea investiţiilor;

– regulile de publicitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here