14 Noiembrie, 2019

Angajații din IT, cercetare, sezonierii și persoanele cu handicap vor avea o parte din CASS suportată de la buget

Pentru ca salariile nete ale persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit și ale bugetarilor angajaţi part-time să nu scadă de la 1 ianuarie 2018, Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă ce vizează acordatea unei sume de la bugetul de stat în aces sens.

Măsura este necesară pe fundalul prevederilor din Legea salarizării unitare nr. 153/2017 (în vigoare de la 1 iulie 2017) şi OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal (în vigoare de la 1 ianuarie 2018), care au dus la scăderea veniturilor salariale în luna ianuarie 2018 față de luna decembrie 2017.

Problema contractelor part-time

Ca urmare a reglementărilor introduse prin actele normative menţionate mai sus, există situații în care, pentru personalul bugetar încadrat cu contract individual de muncă cu timp parțial, veniturile salariale înregistrează o scădere în luna ianuarie 2018 față de luna decembrie 2017.

Motiv pentru care, proiectul de ordonanţă de urgeanţă, vizează în primul rând rezolvarea problemei în rândul bugetarilor angajaţi part-time:

“ART. I

(1) Personalul prevăzut la art.1 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, angajat în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, căruia îi sunt aplicabile prevederile alin. (51) al art. 146 și ale alin. (5^1) al art. 168 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o sumă al cărei cuantum se stabilește de ordonatorii de credite, astfel încât să se menţină în plată cuantumul net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017.

 (2) Suma prevăzută la alin. (1) este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea – cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 (3) Prevederile prezentului articol se aplică începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2018.”

Problema angajaţilor scutiţi de la plata impozitului pe venit

În conformitate cu prevederile reglementate prin OUG nr.79/2017, începând cu 1 ianuarie 2018, CAS (25%) și CASS (10%) au trecut în sarcina angajatului, angajatorul rămânând – din perspectiva acestora – cu plata contribuției de asigurări sociale datorată pentru condiții deosebite de muncă sau pentru condiții speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute de lege. Pentru menținerea efectului neutru din punct de vedere fiscal, la nivelul angajatului, s-a redus concomitent și cota de impozit pe venit, de la 16% la 10%.

Într-o situație specială sunt angajații care sunt scutiți de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art.60 din Codul fiscal, pentru care venitul net, în urma transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale în sarcina angajatului, se diminuează, întrucât aceștia nu beneficiază de efectele reducerii cotei de impozit pe venit.

Astfel, măsura în acest caz, prevăzută în proiectul de act normativ, constă în suportarea de la bugetul de stat a unei părți din CASS datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, respectiv:

  • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţii de creare de programe pentru calculator;
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare;
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

De asemenea măsura se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de munca, respectiv: detașare, suspendare sau încetare, precum și pentru angajații ai căror angajatori se află în stare de insolvență.

Art. II

(6) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pentru angajații prevăzuți la alin. (1), (3) și (4) angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, rețin la sursă și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

                             CASS reținută = venit brut 2018 – CAS datorată in 2018 – salariu net decembrie2017 

(9) Valoarea reprezentând diferența pozitivă dintre contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și calculată potrivit prevederilor Codului fiscal și contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută potrivit alin. (6), se stabilește de către angajator/plătitor și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, reglementată potrivit Codului fiscal.” 

Suportarea acestor sume de la bugetul de stat va fi valabilă doar pentru 2018 și este condiționată de majorarea veniturilor și transferarea contribuțiilor angajaților din IT cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017. Actul normativ, care a fost pus în dezbatere publică pe site-ul ministerului de Finanțe, va fi discutat în următoarea ședință de guvern în vederea adoptării.  

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu