12 Decembrie, 2019

ANAF pregăteşte formularul 110 privind impozitul pe venit reţinut la sursă

Un proiect de ordin urmează să pună în aplicare formularul 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”. 

Reglementarea este dată de art.170 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia în situaţia în care plătitorul a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea beneficiarului de venit, depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală (5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire).

Sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea, prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cereri de restituire.

În acest sens, se propune formularul 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă” care cuprinde informaţii privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioadei fiscale: suma datorată în perioada de raportare, suma restituită beneficiarului de venit, suma rămasă de plată/de recuperat.

Formularul se depune de plătitorii de venituri pentru perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, având totodată şi rolul unei cereri de restituire în situaţia în care, în urma regularizării rezultă diferenţe de recuperat de la bugetul de stat.

Declaraţia de regularizare/cererea de restituire se depune de plătitorii de venit în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea – 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

În cazul beneficiarilor de venit, persoane nerezidente, care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, declaraţia de regularizare /cererea de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă se depune în cadrul termenului de prescripţie, inclusiv în cazul în care s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, ca urmare a efectuării unei inspecţii fiscale. 

Ce prevede Codul de procedură fiscală?

Art. 170 – Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă mai precizează că sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cerere de restituire. Declaraţia de regularizare/cererea de restituire poate fi depusă şi ulterior, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz.

În situaţia în care plătitorul nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă în cuantum mai mare decât cel legal datorat se efectuează de către organul fiscal central competent, în baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului solicitant.

Potrivit art. 168 din Codul de procdedură fiscală, se restituie din oficiu sumele reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

În cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligaţii restante, restituirea sau rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării.

În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile restante ale contribuabilului/plătitorului, se efectuează compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit. În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii restante ale contribuabilului/plătitorului, compensarea se efectuează până la concurenţa obligaţiilor restante, diferenţa rezultată restituindu-se contribuabilului/plătitorului.

În cazul în care după decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau de rambursat prin hotărâri judecătoreşti definitive, aceste sume se restituie sau se rambursează numai dacă există succesori ori alţi titulari care au dobândit drepturile de rambursare sau de restituire în condiţiile legii.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală ? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI !

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu