17 August, 2017

Anacronismul Normelor metodologice pentru aplicarea articolului cu „Penalităţi de întârziere”, din Codul de procedură fiscală

În activitatea practică, contribuabilii, organele fiscale, cele de justiţie şi diverşii specialişti din domeniul fiscalităţii se confruntă cu serioase probleme în răspunsul la următoarea problemă: dacă Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală mai trebuie aplicate sau nu?

Problema este deosebit de importantă dacă avem în vedere fie şi numai următoarele elemente:

* Codul de procedură fiscală constituie unul dintre actele normative cu cel mai mare impact asupra a milioane de persoane fizice şi juridice care au calitatea de „contribuabili”.

* Alte sute de mii de persoane aplică prevederile Codului de procedură fiscală, precum organele fiscale, cele de justiţie, de poliţie etc.

* Însăşi realizarea unor indicatori deosebiţi de importanţi, precum:

- combaterea evaziunii fiscale;

- gradul de încasare (colectare) a veniturilor bugetare;

- înfăptuirea legalităţii în domeniul fiscalităţii, care are un impact foarte mare în întreaga viaţă economică şi socială a ţării;

- reducerea unor importante cheltuieli bugetare etc.,

depinde foarte mult de modul în care sunt interpretate şi aplicate prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acestuia.

Deşi Codul de procedură fiscală a suferit sute de modificări, a fost republicat de 3 ori, de fiecare dată având loc o renumerotare a articolelor sale, Normele metodologice de aplicare ale acesteia nu au fost actualizate şi nu au fost republicate niciodată, fapt pentru care acestea nu mai trebuie aplicate, în nicio condiţie şi sub nicio formă.

Edificator în acest sens sunt şi concluziile care se desprind din analiza Normelor metodologice pentru aplicarea articolului cu „Penalităţi de întârziere” din Codul de procedură fiscală, anacronice şi acestea, problemă prezentată în cele ce urmează.

1. Forma iniţială a articolului cu „Penalităţi de întârziere”, prevăzută prin Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 941 din 29 decembrie 2003, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004:

Art. 114. Penalităţi de întârziere.

(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 109 alin. (3) şi (4) penalităţilor de întârziere li se aplică regimul stabilit pentru dobânzi.

(3) Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită.

(4) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plată, penalitatea de întârziere se datorează până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au acordat înlesnirile. Nerespectarea înlesnirilor la plată, aşa cum au fost acordate, conduce la calculul penalităţilor de întârziere de la data încetării valabilităţii înlesnirilor, conform legii.

(5) Nivelul penalităţii de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat.”

2. Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 10 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 651 din 20 iulie 2004, în vigoare cu  20 iulie 2004.

Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală nu s-au actualizat niciodată de la emiterea lor, din anul 2004, şi până în prezent.

Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 fiind publicată după data primei republicări a O.G. nr. 92/2003, în această Hotărâre Normele metodologice pentru „Penalităţile de întârziere” sunt date în aplicarea „Art. 120. Penalităţi de întârziere”, şi nu a „Art. 114. Penalităţi de întârziere”, fapt pentru care sunt numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”:

Norme metodologice pentru aplicarea „Art. 120. Penalităţi de întârziere”:

„120.1. Pentru obligaţiile fiscale neplătite la termenul legal de plată, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi a amenzilor, se datorează o penalitate de întârziere de 0,5% pe fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau scadenţa şi până la data stingerii acestora inclusiv. De exemplu, în cazul unei obligaţii fiscale cu termenul de plată scadent la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată între 1 aprilie şi 30 aprilie, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, iar dacă se achită în perioada 1 mai – 31 mai, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare pentru două luni.

120.2. Penalitatea de întârziere pentru sumele neachitate la termen se datorează pentru luna în care s-a comunicat către plătitor o somaţie de plată prin care, conform prevederilor art. 140 din Codul de procedură fiscală, începe executarea silită.

120.3. În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata obligaţiilor fiscale pentru care nu s-a început executarea silită, penalitatea de întârziere se datorează inclusiv pentru luna în care a fost aprobată înlesnirea la plată.”

3. „Art. 114. Penalităţi de întârziere”, din forma iniţială a O.G. nr. 92/2003, a devenit „Art. 120. Penalităţi de întârziere” după I republicare (a O.G. nr. 92/2003), publicată în Monitorul Oficial  nr. 560 din 24 iunie 2004, forma şi conţinutul acestui articol rămânând neschimbate:

 „Art. 120. Penalităţi de întârziere.

(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei acestora până la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 115 alin. (3) şi (4) penalităţilor de întârziere li se aplică regimul stabilit pentru dobânzi.

(3) Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii procedurii de executare silită.

(4) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plată, penalitatea de întârziere se datorează până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au acordat înlesnirile. Nerespectarea înlesnirilor la plată, aşa cum au fost acordate, conduce la calculul penalităţilor de întârziere de la data încetării, conform legii, a valabilităţii înlesnirilor.

(5) Nivelul penalităţii de întârziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat.”

4. „Art. 120. Penalităţi de întârziere”, prevăzută prin O.G. nr. 92/2003, forma de după I republicare, a fost abrogat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, prin Legea nr. 210 din 4 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 580 din  5 iulie 2005, în vigoare cu 1 ianuarie 2006.

5. Articolul „Art. 1201. Penalităţi de întârziere” a fost introdus, începând cu data de 1 iulie 2010, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 278 din 28 aprilie 2010, în vigoare cu data de 1 iulie 2010:

„Art. 1201. Penalităţi de întârziere.

(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.”

6. Concluzii.

6.1. Din cele de mai sus rezultă cu claritate că Normele metodologice pentru aplicarea articolului „120. Penalităţi de întârziere”, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”, nu se pot aplica, în nicio condiţie şi sub nicio formă, pentru prevederile „Art. 1201. Penalităţi de întârziere”.

6.2. Cu toate că Codul de procedură fiscală” (a) a suferit sute de modificări, (b) a fost republicat de 3 ori, şi (c) a suferit 3 renumerotări ale articolelor sale (prin cele 3 republicări), Normele metodologice de aplicare ale acestuia, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, nu au fost actualizate niciodată, fapt pentru care (1) aceste Norme nu mai trebuie folosite efectiv (pe perioada pe care vor rămâne neactualizate) şi (2) nu sunt utilizate în materialele elaborate de subsemnatul.

6.3. Atât într-un eventual „Tabel de concordanţă”, cât şi în orice „actualizări” dintre:

(1) „Art. 114. Penalităţi de întârziere”, din forma iniţială a O.G. nr. 92/2003, care a devenit „Art. 120. Penalităţi de întârziere” după I republicare a O.G. nr. 92/2003,

(2) Normele metodologice, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, date în aplicarea „Art. 120. Penalităţi de întârziere”, numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”, şi

(3) „Art. 1201. Penalităţi de întârziere” introdus începând cu data de 1 iulie 2010 prin O.U.G. nr. 39/2010,

trebuie precizat cu claritate că normele metodologice pentru aplicarea articolului „120. Penalităţi de întârziere”, aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004, numerotate cu „120.1.”, „120.2.” şi „120.3.”, nu se pot aplica pentru prevederile „Art. 1201. Penalităţi de întârziere”, în nicio condiţie şi sub nicio formă.

Bibliografie:

- Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 941 din 29 decembrie 2003, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004.

- Hotărârea Guvernului nr. 1.050 din 10 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 651 din 20 iulie 2004, în vigoare începând cu 20 iulie 2004.

N. Grigorie – Lăcriţa

Ungureanu M. Aristotel

Bogaciu Daniel

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu