20 August, 2017

Amplasarea mijloacelor de publicitate: ce sancţiuni se aplică pentru contravenţiile la lege?

Recenta Lege nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate conţine şi dispoziţii privitoare la contraveţii şi sancţiunile în consecinţă. Citiţi mai jos câteva precizări, inclusiv cine are drept de constatare, precum şi unele măsuri tranzitorii.

Legea nr. 185/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 405/2013, iar Legestart a mai semnalat, pe această temă, unele aspecte care ne privesc, ca proprietari sau locatari ai imobilelor-suport de materiale publicitare.

Contravenţiile la lege, săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:

Cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei cele care privesc:

• amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie pe trotuare cu lăţime mai mică de 2,25 m;

• permiterea de către proprietarul imobilului a executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fără autorizaţie de construire valabilă;

• nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

Cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei cele privesc:

• amplasarea stâlpilor pentru indicatoarele publicitare direcţionale şi a mijloacelor de publicitate temporară fără avizul autorităţilor publice locale sau în alte locuri decât cele precizate prin avizul pentru publicitate temporară;

• amplasarea panourilor publicitare mobile, sau a oricăror altor forme de reclamă, pe spaţiile de circulaţie pietonală cu o lăţime mai mică de 2,25 m, precum şi neexecutarea obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei solului/trotuarului, până la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului de reclamă publicitară;

• nerespectarea obligaţiei de reexpertizare tehnică în vederea verificării construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate, de a elibera/desfiinţa suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizaţia sau avizul pentru publicitate temporară ori refuzul de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului.

Cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru contravenţii constate în legătură cu:

• nerespectarea de către primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor stabilite la art. 11 alin. (1) şi la art. 51 alin. (2);

art11
art51_2Sursa foto: Lege5 Online

• nerespectarea de către primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti a obligaţiei de a dispune desfiinţarea în termen de 15 zile de la data expirării termenului de încetare a funcţionării mijlocului de publicitate pentru care nu s-a obţinut o prelungire a acestui termen;

• folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal;

• nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite prin art. 54 lit. a) şi b);

• nerespectarea de către autoritatea publică locală a obligaţiilor referitoare la delimitarea în cadrul teritoriului administrat a zonelor de publicitate lărgită şi, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentelor locale de publicitate aferente acestora.

Cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru:

• nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru;

• nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire;

• nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a instala panouri speciale destinate afişelor publicitare şi anunţurilor de mică publicitate, precum şi de a identifica amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.

Cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei în caz de amplasare a afişelor publicitare şi a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

De când se aplică sancţiunile?
Prevederile referitoare la contravenţii, din Legea nr. 185/2013, intră în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Cine are drept de control?
Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor legii pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, precum şi nerespectarea de către autoritatea publică locală a obligaţiilor ce îi revin se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Pe plan local, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţilor şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile prevăzute de lege.

Constatarea contravenţiilor
se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali.

Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.

Aplicarea sancţiunilor se face după cum urmează:

• de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de către personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii;
• de către şeful compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, de către primarul localităţii în care s-a săvârşit contravenţia, în cazul contravenţiilor constatate de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau de către poliţiştii locali.
 
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit* pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco SystemsAtenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu