În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L360 din 29 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 al Comisiei din 13 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 7 şi Standardul Internaţional de Contabilitate 32.

* Regulamentul (UE) nr. 1256/2012 aduce amendamente la:

– Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat – IFRS 7

– Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 Instrumente financiare: Prezentare – IAS 32

La 16 decembrie 2011, Consiliul pentru standardele internaţionale de contabilitate (IASB) a publicat amendamente la Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat – Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare şi la Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 Instrumente financiare: Prezentare – Compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare.

Scopul amendamentului la IFRS 7 este de a solicita furnizarea unor informaţii cantitative suplimentare, astfel încât utilizatorii să poată efectua o mai bună comparare şi reconciliere a informaţiilor furnizate conform IFRS şi conform Principiilor Contabile General Acceptate (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) din Statele Unite ale Americii. În plus, IASB a modificat IAS 32 pentru a oferi îndrumări suplimentare în vederea reducerii inconsecvenţelor în aplicarea standardului în practică.

Amendamentele la IFRS 7 Instrumente financiare: Prezentări de informaţii – Transferuri de active financiare au fost adoptate prin Regulamentul (UE) nr. 1205/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7 (3), după ce au fost aprobate de Comitetul de reglementare contabilă în iunie 2011. Însă, în urma unei inadvertenţe, s-a omis eliminarea punctului 13 din IFRS 7.

Prezentul regulament trebuie să remedieze această omisiune. Pentru a fi eficientă, dispoziţia respectivă trebuie să se aplice de la 1 iulie 2011. Aplicarea retroactivă este necesară în vederea asigurării securităţii juridice pentru emitenţii în cauză.

* Amendamente la IFRS 7 Instrumente financiare: Informaţii de furnizat

Entitatea trebuie să prezinte informaţii care să le permită utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze efectul real sau potenţial al contractelor de compensare asupra poziţiei sale financiare. Aceasta include efectul real sau potenţial al drepturilor de compensare asociate activelor financiare recunoscute şi datoriilor financiare recunoscute ale entităţii.

Valorile activelor financiare recunoscute şi ale datoriile financiare recunoscute care fac obiectul compensării în temeiul aceluiaşi contract vor fi prezentate atât în cadrul informaţiilor referitoare la activele financiare, cât şi în cadrul informaţiilor referitoare la datoriile financiare. Cu toate acestea, sumele prezentate se vor limita la sumele care fac obiectul compensării.

Referitor la prezentarea activelor financiare recunoscute şi ale datoriile financiare recunoscute care fac obiectul compensării, se vor detalia:

– valorile brute ale activelor financiare recunoscute şi ale datoriilor financiare recunoscute;

– sumele care sunt compensate pentru a stabili valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare; valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare;

– sumele care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau al unui acord similar şi care nu sunt incluse anterior, inclusiv sumele aferente instrumentelor financiare recunoscute care nu îndeplinesc unele sau toate criteriile de compensare; şi sumele aferente garanţiilor financiare (inclusiv garanţii în numerar);

– valoarea netă.

Entitatea trebuie să aplice aceste amendamente pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2013 sau după această dată şi perioadele intermediare din cadrul acestor perioade anuale. O entitate trebuie să prezinte informaţiile cerute de aceste amendamente retrospectiv.

* Amendamente la IAS 32 Instrumente financiare: prezentare

IAS 32 prevede prezentarea activelor şi a datoriilor financiare pe o bază netă atunci când, procedând astfel, se obţine o reflectare a fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate din decontarea a două sau mai multe instrumente financiare separate.

Când o entitate are dreptul de a încasa sau de a plăti o singură sumă netă şi intenţionează să facă acest lucru, ea are, de fapt, un singur activ financiar sau o singură datorie financiară. În alte circumstanţe, activele financiare şi datoriile financiare sunt prezentate separat unele de celelalte conform caracteristicilor lor de resurse sau obligaţii ale entităţii.

Un drept de compensare poate fi disponibil în mod curent sau poate fi condiţionat de un eveniment viitor (de exemplu, dreptul poate fi declanşat sau exercitat numai în cazul apariţiei unor evenimente viitoare, cum ar fi neîndeplinirea obligaţiilor, insolvenţa sau falimentul unuia dintre parteneri).

Chiar dacă dreptul de compensare nu este condiţionat de un eveniment viitor, acesta poate fi exercitat din punct de vedere juridic numai în cursul desfăşurării normale a activităţii sau în caz de neîndeplinire a obligaţiilor, de insolvenţă sau faliment al unuia sau al tuturor partenerilor.

Aceasta înseamnă că dreptul de compensare nu trebuie să fie condiţionat de un eveniment viitor şi trebuie să fie exercitabil din punct de vedere juridic în toate situaţiile următoare: în cursul desfăşurării normale a activităţii, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor şi în caz de insolvenţă sau faliment al entităţii şi al tuturor partenerilor.

Natura şi amploarea dreptului de compensare, inclusiv eventualele condiţii legate de exercitarea acestuia şi menţinerea sau nu a dreptului în caz de neîndeplinire a obligaţiilor sau de insolvenţă sau faliment pot varia de la o jurisdicţie la alta. În consecinţă, nu se poate presupune că dreptul de compensare este în mod automat disponibil în afara desfăşurării normale a activităţii.

De exemplu, legislaţia în materie de insolvenţă sau faliment dintr-o jurisdicţie poate interzice sau restricţiona dreptul de compensare în caz de faliment sau insolvenţă în anumite circumstanţe.

Entitatea trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente retrospectiv. Se permite aplicarea anterior acestei date.

Dacă o entitate aplică aceste modificări de la o dată anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt şi trebuie, de asemenea, să prezinte informaţiile prevăzute în Informaţii de furnizat – compensarea activelor financiare şi a datoriilor financiare (amendamente la IFRS 7).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here