18 August, 2017

Amânarea la plata TVA: cine sunt beneficiarii şi în ce condiţii

Potrivit dispoziţiilor actuale ale art. 157 alin. (3) din Codul fiscal, taxa pentru importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă, se plăteşte la organul vamal în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import.

Importatorii care deţin o autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de alt stat membru, sau care efectuează importuri de bunuri în România, din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligaţia de a depune declaraţii vamale de import, trebuie să plătească taxa pe valoarea adăugată la organul vamal, până la data la care au obligaţia depunerii declaraţiei de import pentru TVA şi accize.

În cele ce urmează, atragem atenţia asupra modificărilor la Codul fiscal, în materie, şi care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, prin efectul O.G. nr. 15/2012, publicată în Monitoruloficial nr. 621 din 29 august 2012.

Textul citat mai sus constituie norma de bază în materie. Faţă de aceste prevederi, alineatul (4), următor, al articolului 157 prevede, în forma actuală, că pe cale de excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.

Acestea erau reglementările până la apariţia O.G. nr. 15/2012 care urmează să modifice acest alineat (4), cu începere de la 1 ianuarie 2013. Astfel, potrivit punctului 32 din ordonanţă, la articolul 157, alineatul (4) se va modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. De la data de 1 ianuarie 2017, prin excepţie de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.”

Amânarea la plată este reglementată prin Norma privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, Normă aprobată prin Ordinul MFP nr. 500/2007, publicat în Monitorul oficial nr. 244/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima modificare a fost adusă, prin Ordinul MFP nr. 2287/2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 651/2010) şi, întrucât priveşte precizările pe care dorim să le reamintim celor interesaţi, reluăm principalele dispoziţii de aplicare. Astfel, certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se eliberează la solicitarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi care au obţinut certificat de amânare de la plată, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) ATENŢIE – text modificat prin OMF nr. 2287/2010 – au realizat în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului importuri din teritorii şi state terţe, a căror valoare cumulată este de cel puţin 100 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

d) sunt înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;

e) nu sunt în stare de insolvenţă, nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară şi nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi.

În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele eligibile depun la Autoritatea Naţională a Vămilor următoarele documente:

- o cerere tip conform modelului din anexa nr. 1;

- copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

- certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că nu există obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

- ATENŢIE – text modificat prin OMF nr. 2287/2010 – declaraţie pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii şi state terţe realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului;

- declaraţie pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvenţă, că nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară şi că nu figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;

- cazier judiciar valabil pentru reprezentantul legal.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu