22 August, 2017

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei a fost republicată în Monitorul oficial nr. 785 din 22 noiembrie 2012, în temeiul Legii nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, apărută în Monitorul oficial nr. 699/2012.

Faţă de textul actului normativ republicat, reamintim o serie de reglementări conexe care sunt în continuare în vigoare ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare.

* Cu începere de la 1 ianuarie 2012, data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 124/2011, au fost abrogate, prin acest act normativ, unele dispoziţii din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare. Dispoziţiile abrogate se referă la:

- drepturile de care beneficiază persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap (art. 12 din Legea nr. 448/2006);

- calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, pentru persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap, pe perioada cât beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12; scutirea de celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege; asimilarea cu stagiul de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii a perioadei în care o persoană beneficiază de drepturile constând în concediu (considerat vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta) şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani (art. 13 din Legea nr. 448/2006);

- situaţiile în care se acordă drepturile constând în concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani (art. 14 din Legea nr. 448/2012),

- unele prestaţii sociale pentru copiii cu handicap: astfel este abrogată dispoziţia conţinută în articolul 58 alin. (8) din această lege care prevedea că nu pot beneficia de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100% copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

* Se păstrează termenele la care se depun declaraţile prevăzute în Legea nr. nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum dispoziţiile la care ne referim au fost modificate prin Art. II din O.U.G. nr. 124/2011, respectiv:

- veniturile luate în considerare la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure (art. 8 din Legea nr. 416/2001)

- considerarea, la stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia, a tuturor veniturilor pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest regim se aplică, potrivit art. VII alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2011, astfel:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;

b) începând cu data la care se împlineşte termenul prevăzut la art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziţie a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.

Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei se menţin în cuantumurile stabilite anterior.

Pentru drepturile reevaluate în condiţiile alin. (3) primarul emite o nouă dispoziţie.

* Prevederile referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

* Sunt, în continuare, în vigoare dispoziţii din Legea nr. 166/2012 dată pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, dispoziţii potrivit cărora:

- Modificările aduse prin Legea nr. 166/2012 la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (2) şi (3), art. 7, 9 şi art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite până la această dată.

- Modificările aduse prin Legea nr. 166/2012 la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu luna octombrie 2012. Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite până la începutul lunii octombrie 2012, noile cuantumuri, calculate potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin Legea nr. 166/2012, se aplică de la data la care se împlineşte termenul de verificare de trei luni prevăzut la art. 141 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 24 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată.

- În situaţia în care drepturile reglementate de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, au încetat ca urmare a neachitării impozitelor şi taxelor locale, acestea pot fi solicitate din nou, prin depunerea unei noi cereri şi, respectiv, acte doveditoare la primarul localităţii de domiciliu ori reşedinţă sau, în cazul drepturilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

- În situaţia drepturilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul se acordă de la data la care a fost depusă cererea şi pot fi luate în considerare documentele existente.

- Persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 166/2012  se află în cele 4 luni de concediu fără plată pentru creşterea copilului, astfel cum au fost acordate în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anterior modificărilor aduse prin prezenta lege, sau care au finalizat acest concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru creşterea copilului şi indemnizaţia aferentă, de la data depunerii cererii.

- Angajatorii au obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului, în condiţiile art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar fiindu-le aplicabile sancţiunile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai facem, în final, menţiunea că prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu