25 August, 2019

ACTUALIZARE. Al cincilea concurs pentru inspectori antifraudă (4 octombrie): Rezultatele selecţiei dosarelor şi ale contestaţiilor

ACTUALIZARE (20 oct). Rezultatele probei de interviu — care s-a desfăşurat între 13 şi 17 octombrie — pot fi găsite în acest articol.
__________

ACTUALIZARE (26 sep).
Fiscul a publicat rezultatele selecţiei dosarelor la cel de-al cincilea concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.


Fişierul cu rezultatele iniţiale poate fi consultat aici (pdf), iar cel cu rezultatele contestaţiilor – aici (pdf).

Candidaţii nemulţumiţi au putut depune contestaţii, în zilele de 23 şi 24 septembrie, la Registratura generală a Fiscului din Bucureşti, prin fax sau prin e-mail.

După etapa selecţiei dosarelor de înscriere, candidaţii admişi se pot prezenta la proba scrisă, care va avea loc în data de 4 octombrie.

În total, la acest concurs s-au înscris peste 1000 de candidaţi.

Mai multe informaţii despre concurs găsiţi aici.
__________

ŞTIREA INIŢIALĂ (4 sep). Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

De la apariţia DGAF-ului, acesta este cel de-al cincilea concurs care se organizează. Unul a avut loc la sfârşitul lui 2013 şi următoarele trei au avut loc în prima jumătate a acestui an.

Notă: Rezultatele finale ale concursurilor precedente pot fi găsite aici (19 octombrie 2013), aici (1 martie 2014), aici (29 martie 2014) şi aici (17 mai).

De această dată, Fiscul pune la bătaie 355 de posturi – listele sunt accesibile aici (pdf) şi aici (pdf).

Perioada de înscriere ţine până pe 15 septembrie, iar candidaţii îşi pot depune dosarele (în zilele lucrătoare) la sediul Direcţiei generale a vămilor din strada Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucureşti. Programul este:

- de luni până joi, între 8:30 şi 17:00;
- vinerea, între 8:30 şi 14:30.

Concursul constă în trei etape:

selecţia dosarelor de înscriere;
proba scrisă (teste-grilă / 4 octombrie 2014);
interviul.

Bibliografia de concurs este disponibilă aici (pdf).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

Condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;

-
cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

-
vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-
capacitate deplină de exerciţiu;

-
o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

-
îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

-
îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

-
să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-
să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;

-
să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior este de nouă ani – modelul de adeverinţă de vechime este disponibil aici (pdf);

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal este de cinci ani;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent este de un an;

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutantnu e necesară;

Condiţiile specifice, astfel cum sunt redate aici (pdf) şi aici (pdf).

DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ:


Copia actului de identitate;

Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;

Copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

Copia permisului de conducere (cat. B), după caz;

Cazierul judiciar;

Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

Avizul psihologic cu privire la evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Acestea trebuie să fie eliberate cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului.

Notă: Copiile de pe actele menţionate mai sus trebuie să fie legalizate. Pot fi copii simple, dar trebuie însoţite de actele originale.

***

Mai multe informaţii generale despre desfăşurarea concursului pot fi găste în regulamentul acestuia.

Informaţii despre concursurile organizate pentru profesioniştii din diverse domenii pot fi găsite în secţiunea dedicată de pe LegeStart.ro.

Sursa: ANAF | Foto: All free download

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu