24 Februarie, 2018

Ajutorul de deces – Beneficiari, acte necesare, cuantum şi alte informaţii utile

AJUTORUL DE ÎNMORMÂNTARE ACORDAT DE PRIMĂRII

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz:

a) certificatul de deces, în original şi în copie;  
b) actul de identitate al solicitantului;  
c) actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;  
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Cererea şi actele doveditoare se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social.

Ajutorul se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.

AJUTORUL DE DECES ACORDAT ÎN TEMEIUL LEGII PENSIILOR

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai poate acorda şi un ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia (care nu era asigurat ori pensionar la data decesului).

În sensul acodării acestui ajutor, membrii de familie sunt consideraţi:

a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

a) soţul supravieţuitor;  
b) copilul;  
c) părintele;  
d) tutorele;  
e) curatorul;  
f) oricare altă persoană.

DOVADA CHELTUIELILOR

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.  

Prin excepţie, oricare altă persoană în afară de soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul poate să facă dovada cheltuielilor atât prin înscrisuri doveditoare, cât şi prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces (vezi anexa nr. 11);  
b) certificat de deces (original şi copie);  
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);  
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);  
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);  
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);  
g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

* Notă: Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Cererea se depune, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator sau la instituţia care gestionează acordarea ajutorului de şomaj.

1. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:

- la art. 6 alin. (1) pct. I:

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;  
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;  
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

- la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

- şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

respectiv al unui membru de familie al acestuia.

* Notă: În cazul decesului persoanei în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, doi ani, respectiv în cazul copilului cu handicap până la trei ani, ajutorul de deces se plăteşte de către angajator dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege şi raportul de muncă a fost suspendat.

2. În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se depune la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.

3. Cererea se depune la casa teritorială/sectorială de pensii în cazul decesului pensionarului ori al asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială ori care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;  
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;  
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;  
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;  
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale (art. 6, alin. 1, pct. IV, şi alin. 2).

TERMEN DE DEPUNERE

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Termenul general de prescripţie este de trei ani.

CUANTUMUL AJUTORULUI DE DECES

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut pe anul respectiv.

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din această valoare.

Conform Legii nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 de lei.

De asemenea, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile Legii nr. 340/2013, în cazul:  

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 de lei;  
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 de lei.

TERMEN DE ACHITARE, DECONTARE, COMPENSARE

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plătitor şi nu se decontează din bugetul asigurărilor sociale de stat decât la nivelul cuantumului prevăzut de lege.  

În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă. În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

În acest sens, persoana interesată depune la casa teritorială/sectorială de pensii acte doveditoare care atestă încetarea sau, după caz, suspendarea activităţii angajatorului, eliberate de organele abilitate, potrivit legii.

În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.  

Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, pe raza cărora se află sediul plătitorului, verifică documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, menţiunea “ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila. În cazul în care plătitorul este casa teritorială de pensii, sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit legii, pe baza deciziei emise de către aceasta, ce constituie titlu executoriu.

* Notă: Procedura este actualizată la data de 13.02.2014. Pentru mai multe detalii a se vedea Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, respectiv Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

————————————(P)————————————

Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Comentarii

 • Răspunde
  razvan
  iulie 25 2014

  Mi-a decedat viitoarea soacra, care nu avea pensie sau ajutor social ( nu avea platit CAS-ul ). Fata ei nu are serviciu ( CAS-ul neplatit ). Dupa inmormîntarea ce a fost, fata ei poate sa beneficieze de vreun ajutor de deces ( al mamaei ) !??

  • Răspunde
   Alexandru
   decembrie 17 2017

   Tata a lucrat la ISU Galați, s-a imbolnavit… Pe 24 noiembrie a semnat dosarul de pensie iar pe 26 noiembrie a decedat. Nu am putut sa iau ajutorul de înmormântare, mi-au spus să aștept decizia, este corect?

 • Răspunde
  Andrei popoaia
  septembrie 30 2014

  buna ziua mie mi.a murit mama si vreau sa stiu daca se da ajutor de inmormantare daca lucra ….si unde se depun actele si ce acte trebuie va rog frumos un raspuns . multumesc

 • Răspunde
  dia
  ianuarie 14 2015

  Va rog sa-mi spuneti daca firma la care a lucrat fratele meu este obligata sa plateasca ajutor de deces, deoarece reprezentantul acesteia refuza aceasta plata. Va multumesc!

 • Răspunde
  martie 2 2015

  Daca am luat ajutorul de deces de la casa de pensii si beneficiez de ajutor social,pot lua si ajutor de deces de la primarie?

 • Răspunde
  iunie 26 2015

  DACA DECEDATUL NU A AVUT PENSIE SAU AJUTOR SOCIAL DAR MAMALUI E PENSIONARA POATE PRIMI AJUTOR SOCIAL SI DACA DA DE UNDE? VA ROG RASPUNDETI URGENT

 • Răspunde
  adrian
  iulie 29 2015

  Am o intrebare daca imi poate raspunde cineva : tata-l meu a murit acuma 3 luni si vreau sa aflu daca pot benificia de ajutorul social in cazul in care el nu era angajat , pensionar sau asigurat ? daca imi pute-ti raspunde urgent va rog !

 • Răspunde
  sorin
  octombrie 30 2015

  Si eu sunt practic intr-o situatie similara: tatal meu a decedat la 64 de ani, nefiind inca pensionar. La data decesului, era fara ocupatie si nu primea nici venitul minim garantat. Cum as putea primi ajutorul de deces, eu fiind cel care am suportat cheltuielile de inmormantare, lucru dovedit cu factura pe numele meu?

 • Răspunde
  Corina
  decembrie 1 2015

  a murit mama sambata , am inmormatat-o ieri, are pensie militara de urmas, intreb unde trebuie sa merg pentru ajutorul de deces si ce acte am nevoie , sunt din Pitesti
  multumesc

 • Răspunde
  ianuarie 25 2016

  Cum poate beneficia de ajutor de inmormintare tatal fara venit ,copilul elev (mama a fist pensionsra PE caz de boala pensia is fost suspendata so Sa angajat 1 an so a decedat ).

 • Răspunde
  Nicolae
  aprilie 10 2016

  Buna ziua ! Am si eu o problema, in sensul in care de curand mi-a decedat un bunic, eu am suportat cheltuielile iar factura este pe numele meu, insa certificatul de deces l-a luat Matusa mea (fiica decedatului) si refuza sa mi-l dea ca sa pot ridica ajutorul de inmormantare de la casa de pensii. Cum pot proceda in aceasta situatie? exista vre-o legislatie prin care sa pot recupera certificatul de deces ca sa pot ridica ajutorul de inmormantare? Va rog daca aveti cunostinta de acest lucru sa-mi raspunda cineva…Tin sa mentionez ca Matusa mea a ridicat in baza certificatului de deces si a carnetului de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor atat un ajutor de inmormantare (desi nu are nicio dovada a cheltuielilor) in valoare de aprox 1500 ron, cat si cotizatia bunicului meu de la CAR. Va multumesc

  • Răspunde
   Ana-Maria
   iunie 27 2016

   Buna ziua,
   Mama mea a murit in nov 2015. Aceasta s-a intors in Romania in mai 2015, ultimii ani lucrand in Spania, mai exact 10 ani. S-a intors bolnava de cancer si primea pensie de invalid din Spania. Doresc sa stiu daca bunica mea poate primi acest ajutor de deces si la ce institutie poate depune cerere? Va multumesc

 • Răspunde
  sprinceana
  decembrie 8 2016

  MAMA MEA A DECEDAT DE CURIND.NU GASESC TALONUL DE PENSIE,IN SCHIMB AM GASIT UN TALON SPECIAL DE LA CASA DE PENSII DAMBOVITA ,UNDE ESTE TRECUT NR DOSAR PENSIE,CASS,CNP,SI VALOARE PENSIE.ESTE VALABIL PENTRU DOSAR AJUTOR INMORMINTARE

 • Răspunde
  Andreea
  ianuarie 8 2017

  As dori sa stiu daca in calitate de fiica a unei persoane decedate pensionara pot primi ajutorul de deces fara acte doveditoare privind cheltuielile de inmormantare.

 • Răspunde
  agnes
  iulie 20 2017

  Buna ziua.Anul trecut mi a decedat fratele, care nu era in campul muncii dar era asigurat. Am incercat sa beneficiez de ajutor de inmormantare dar nici un rezultat. Ce pot sa fac sa mi recuperez cheltuielele suportate?

 • Răspunde
  CRISTINEL
  august 2 2017

  Buna ziua. Cumnatul meu era cu handicap si primea de la Asistenta sociala Pensia de handicap de 380.lei iar de la Primaria Schitu Duca Iasi, primea in jur de 800 lei ca Ajutor de insotitor (mentionez ca el se intretinea singur).
  Cumnatul a decedat, eu am suportat toate cheltuielile de inmormantare prin firma de Pompe funebre, cu acte doveditoare. Iar tov Primar Mihalache, nu vrea sa ne dea acest ajutor care cred eu ca ni s-ar cuveni Legal, invocand ca nu are fondurii primaria, dar asa cum se poate vedea prinsursa de tv local Tv Life Iasi, tov. primar a sustinut din fondurile primariei Sarbatoare Localitati Schitu Duca – unde ar fi Cheltuit mii de Euro. Si invoca Nesimtitul de primar, ca primaria, nu are fondurii,pentru acordarea de Ajutor de inmormantare. DE ce? Oare nu i-si asuma el acest fond de inmormantere? Oare, decedatul, nu a facut parte din aceeasi comuna si nu si -a achtat el taxele acolo? Cu ce drept , nu vrea acest primar sa ne achite acest Ajutor de Inmormantare? Va multumesc anticipat si Va urez – O zi buna . Cu respect d-nul Ionel Cristinel.

 • Răspunde
  Alexandru
  decembrie 17 2017

  Tata a lucrat la ISU Galați, s-a imbolnavit… Pe 24 noiembrie a semnat dosarul de pensie iar pe 26 noiembrie a decedat. Nu am putut sa iau ajutorul de înmormântare, mi-au spus să aștept decizia, este corect?

Scrie un comentariu