21 August, 2019

Ajutoare de minimis pentru IMM-uri în domeniul energetic

Prin ordin al ministrului economiei a fost aprobată o schemă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică, prin care este sprijinită finanţarea acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor iniţiale în vederea valorificării eficienţei energetice în industrie.

Ordinul ministrului economiei nr. 1212/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 786/2014 şi este în vigoare începând cu data de 29 octombrie 2014.

Publicată şi pe site-ul Ministerului Economiei, schema se regăseşte sub titulatura “Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014″. Coordonator, din partea ministerului, este unitatea de implementare programe din cadrul Direcţiei politici industriale şi competitivitate.

Realizarea investiţiilor în cadrul schemei urmăreşte încurajarea folosirii invenţiilor şi inovaţiilor în industrie în scopul reducerii consumului de energie, precum şi achiziţionarea de echipamente specifice inovative, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu influenţe pozitive asupra dezvoltării durabile şi – nu ultimul rând – crearea de locuri de muncă.

Schema — exceptată de la obligaţia de notificare către Uniunea Europeană — se aplică până la data de 30 aprilie 2016, pe întreg teritoriul României, în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Dezvoltarea regională durabilă se va realiza prin sprijinirea investiţiilor pentru reducerea consumului de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de Programul Eficienţă Energetică RO 05 (Programul RO 05) finanţat din MFSEE.

Schema de ajutor de minimis se adresează operatorilor economici, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), din sectoarele industriale, mai puţin cele excluse de la astfel de finanţări, care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României.

Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în alocarea unor sume nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

Sumele vor fi acordate în mai multe tranşe, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, şi vor fi actualizate la valoarea lor din momentul acordării ajutorului. Actualizarea se va face utilizând rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutorului. Data acordării ajutorului este data semnării contractului de finanţare de către ambele părţi.

Valoarea maximă a finanţării (intensitatea ajutorului de minimis) este de 90% din costurile eligibile, respectiv maximum 200.000 de euro.

Diferenţa până la valoarea totală a costurilor eligibile este suportată de beneficiar din surse proprii sau atrase. Beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară de cel puţin 10% din costurile eligibile, din resurse personale, sub o formă care să nu facă obiectul vreunui ajutor de stat sau de minimis.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli cu investiţia iniţială:

- costul investiţiilor în active corporale, considerate integral;

- costul investiţiilor în active necorporale — se ia în considerare costul integral al acestor investiţii.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi.

Cheltuielile privind achiziţia de active prin leasing nu sunt eligibile.

Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie utilizate în exclusivitate în locul care a beneficiat de ajutor de minimis;

- să fie considerate active amortizabile;

- să fi fost achiziţionate de la un terţ, în condiţii de piaţă;

- să fie incluse în categoria activelor proprii firmei şi să rămână în locul care a beneficiat de ajutor de minimis pentru o perioadă de cel puţin cinci ani.

După încheierea contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului. În caz contrar, beneficiarul pierde dreptul la contractul de finanţare şi va trebui să returneze sumele rambursate, inclusiv dobânzile aferente, calculate conform prevederilor comunitare şi naţionale în vigoare.

Investiţia realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de minimis trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la data finalizării lucrărilor. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalaţiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de cinci ani din cauza schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

Conţinutul cererii de finanţare şi al documentelor însoţitoare, descrierea detaliată a etapelor din procedura de implementare şi derulare a schemei, criteriile de selecţie, precum şi celelalte condiţii necesare pentru implementarea schemei sunt stabilite în cererea de propuneri de proiecte şi în Ghidul solicitantului. Cererea de propuneri de proiecte şi Ghidul solicitantului corespunzătoare operaţiunii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Economiei.

Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative va fi anunţată la lansarea cererii de propuneri de proiecte, pe www.minind.ro.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu