20 Septembrie, 2017

Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital

Reglementată prin Art. 148 din Codul fiscal, ajustarea TVA din situaţia menţionată urmează să fie completată, de la 1 ianuarie 2013, prin efectul modificărilor pe care le va aduce Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012.

În condiţiile în care regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine nu se aplică, deducerea iniţială se ajustează, în prezent, în următoarele cazuri:

- deducerea este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze;

- dacă există modificări ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite după depunerea decontului de taxă, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 138;

- persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate şi serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere.

ATENŢIE! De la 1 ianuarie 2013, cadrul legal urmează să fie completat prin dispoziţiile din O.G. nr. 15/2012. Astfel, ajustarea deducerii iniţiale a taxei nu se va aplica în cazul:

a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamităţi naturale ori a unor cauze de forţă majoră, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător, precum şi bunurilor furate dovedite legal prin hotărâre judecătorească definitivă;

b) bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activelor corporale fixe casate, altele decât bunurile de capital, în condiţii stabilite prin norme;

c) perisabilităţilor, în limitele prevăzute prin lege, precum şi a pierderilor tehnologice sau, după caz, al altor consumuri proprii, în condiţii stabilite prin norme;

d) situaţiilor prevăzute la art. 128 alin. (8).

O explicaţie: în legătură cu această din urmă trimitere la Art. 128 alin. (8), trebuie spus că alineatul respectiv urmează, de asemenea, să fie modificat de la 1 ianuarie 2013.

În forma actuală, Art. 128 Alin. (8) spune că nu constituie livrare de bunuri:

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme;

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate, în condiţiile stabilite prin norme;

c) perisabilităţile, în limitele prevăzute prin lege;

d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

e) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice, în condiţiile stabilite prin norme;

f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condiţiile stabilite prin norme.

Or, tot O.G. nr. 15/2012 dispune că, de la 1 ianuarie 2013, literele a)-c) ale art. 128 alin. (8)se abrogă.

Ca atare, va trebui avut în vedere că ajustarea deducerii iniţiale a taxei care nu se va aplica în situaţiile prevăzute la art. 128 alin. (8) urmează să se refere numai la cele stipulate la literele d)-f) de mai sus. Observăm că, de fapt, s-a făcut o reanjare a textului, pentru mai multă claritate, în condiţiile în care categoriile dispărute – la care ne-am referit –, apar în în textul nou al interdicţiilor privind ajustarea deducerii iniţiale a taxei.

Cu privire la regimul actual în vigoare privind ajustarea deducerii iniţiale, să mai amintim precizări din Normele de aplicare, potrivit cărora se ajustează taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal. Ajustarea taxei deductibile se efectuează numai în situaţia în care nu are loc o livrare/prestare către sine efectuată de persoana impozabilă, prevăzută la art. 128 alin. (4) sau art. 129 alin. (4) din Codul fiscal.

Să vedem la ce se referă aceste trimiteri.

Astfel, potrivit art. 128 alin. (4), sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operaţiuni:

a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital, pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei;

d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c). ATENŢIE! De la 1 ianuarie 2013, tot prin efectul dispoziţiilor O.G. nr. 157/2012, litera d) urmează să fie abrogată!

Art.129 alin. (4) spune că sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele:

- utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activităţii economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial, cu excepţia bunurilor a căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 1451, respectiv cele aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice;

- serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu