29 Ianuarie, 2020

Activitățile cu zilieri urmează un regim modificat!

Cu aplicare din 18 iulie intră în vigoare modificările aduse la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificările şi completările au fost introduse prin Legea nr. 132/2019, publicată în Monitorul Oficial, nr. 575 din 15 iulie 2019. 

Cine poate lucra cu zilieri 

Ca regulă generală, instituțiile publice sau împuterniciți ai acestora nu au calitatea de beneficiari. În ce priveşte instituţiile exceptate de la acest regim, Legea nr. 12/2019 aduce noutăţi, şi anume modificări la derogările pentru.

- Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și – categorii nou introduse, cu drept de a folosi zilieri – oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, institutele naționale, stațiunile didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceele de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), e2) și g).

Domeniile vizate sunt:

a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03;

d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823;

e2) creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;”.(domeniu nou introdus în lege!)

g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149;

- instituțiile publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

 Condiţii pentru folosirea muncii prestate de zilieri 

- Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și – categorii nou introduse, cu drept de a folosi zilieri – în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

- Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, cu excepția activităților pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, prestări servicii pentru care pot fi utilizați zilieri conform prevederilor art. 13 din lege.

- O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice (nu numai cele care ţin de universităţi !), precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Registrul electronic de evidență a zilierilor 

- Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi.

- Pentru zilierii care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de evidență a zilierilor se întocmește lunar.

Domenii în care se poate folosi munca necalificată cu caracter ocazional 

Notăm, aici, ca noutăţi – două completări şi o modificare:

- activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

- creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de -

- activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa – clasa 5520. 

Păşunatul sezonier 

În lege a fost introdus un capitol special, intitulat “Măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber”

Reţinem de aici :

- Cota forfetară. Beneficiarul este obligat la plata unei cote forfetare ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data plății, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană potrivit prezentei legi.

● Plata cotei forfetare se face o dată pe an, în condițiile stabilite de ministerele cu atribuţii..

● Prin excepție, din cota forfetară se transferă către bugetul asigurărilor sociale de stat sumele aferente contribuției de asigurări sociale. Procedura se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

Art. 9 din lege prevede că pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor din Codul fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Obligaţia se aplică începând cu veniturile lunii mai 2019.

- Raportul de muncă dintre zilier și beneficiar se stabilește prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

- Norma de venit/persoană se stabilește prin raportare la numărul de animale pe care le poate îngriji/supraveghea un zilier, de către o comisie interministerială formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă prin ordin comun al acestor ministere.

- Remuneraţie. Pentru activitatea desfășurată de către zilierii la păşunatul sezonier, prin excepţie, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât 50% din valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

● Remunerația netă nu poate fi mai mică decât 50% din salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii, la care se adaugă și alte drepturi, în bani sau în natură, care reprezintă cel puțin cheltuieli de cazare și masă.

Ai nevoie de Legea nr. 132/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu