22 Februarie, 2018

Acte emise de administraţia fiscală fără ştampilă

Potrivit Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.

 Reglementarea este cuprinsă în art. 43 alin.(3) C.pr.fiscală și se referă la actele administrative fiscale emise în condițiile alineatului (2) al aceluiași articol, prin care sunt stabilite elementele actului administrativ, respectiv :

- denumirea organului fiscal emitent;

- data la care a fost emis și data de la care își produce efectele;

- datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;

- obiectul actului administrativ;

- motivele de fapt;

- temeiul de drept;

- numele și semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;

- ștampila organului fiscal emitent;

- posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația;

- mențiuni privind audierea contribuabilului.

Același articol mai stabilește, prin alineatul (4) și ultim, faptul că prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se stabilesc categoriile de acte administrative care se emit în condiţiile alin. (3).

Reglementările de mai sus au fost contestate, sub aspectul constituționalității, în examinarea unui dosar la Judecătoria Gherla, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

Autorul criticii de neconstituționalitate au apreciat că dispoziţiile criticate, permiţând emiterea actului administrativ fiscal prin intermediul mijloacelor informatice fără ca acesta să fie semnat şi ştampilat, încalcă prevederile art. 52 din Constituţie referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a arătat că, prin Decizia nr.1.355/2009, a statuat că, în cadrul politicii de legiferare, legiuitorul are dreptul să opteze pentru soluţia legislativă pe care o consideră adecvată în reglementarea unui domeniu, drept ce îşi are sorgintea în dispoziţiile art.61 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a ţării”. Preferinţa Parlamentului pentru o anumită soluţie legislativă este un atribut suveran al acestuia, atâta timp cât nu contravine normelor şi principiilor Constituţiei. Aşadar, legiuitorul poate să prevadă elemente de validitate diferite pentru categorii diferite de acte juridice. Astfel, dispoziţiile criticate reglementează elementele obligatorii ale actelor administrative fiscale, care sunt acte de drept public.

Totodată, prin Decizia nr.198 din 2009, Curtea a reţinut că spre deosebire de actele administrative fiscale care nu sunt emise pe cale electronică şi care trebuie să cuprindă toate elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cele prevăzute la art. 43 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă sunt valabile şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului emitent. Potrivit art. 43 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, un act administrativ fiscal, indiferent de mijloacele folosite pentru emiterea lui, cuprinde suficiente elemente pentru a putea fi identificat organul emitent. În aceste condiţii, este evident că va putea fi identificată persoana împuternicită a organului fiscal care a emis acel act, aceasta putând fi trasă la răspundere disciplinară, civilă sau penală, după caz. O asemenea persoană va răspunde în faţa legii în aceleaşi condiţii ca şi persoana care a semnat şi ştampilat actul administrativ fiscal.

Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată, prin Decizia nr. 951/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 706 din 6 octombrie a.c.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu