18 Februarie, 2018

A fost modificat regimul asigurărilor pentru şomaj! Care sunt noutăţile?

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit noi amendamente prin recenta Lege nr. 250/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 457/24. 07. 2013.

Semnalăm – printr-un grupaj de materiale, din care aceste acesta este primul – principalele elemente de noutate, de interes atât pentru şomeri, cât şi pentru angajatori.

Încadrarea în situaţia de şomer

Astfel, dacă până acum actul normativ de bază se referea la categoriile de: şomer şi – simplu – şomer înregistrat, prin legea de modificare la această ultimă încadrare au fost aduse detalieri pentru situaţii care se referă la:

• şomer de lungă durată - persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani;

• tânăr cu risc de marginalizare socială – persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplineşte condiţiile de şomer, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.

Reamintim: condiţiile cele mai generale pentru încadrarea în categoria de şomer prevăd că persoana respectivă: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
 
Obligaţiile angajatorilor privind locurile de muncă neocupate

Legea prevede că angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Prin completarea adusă de Legea nr. 250/2013, în caz că locurile de muncă vacante au fost ocupate, angajatorul este obligat să transmită şi această informaţie la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Comunicarea trebuie făcută în termen de o zi de la data ocupării locurilor vacante. Măsura este corectă, atât pentru actualizarea locurilor de muncă disponibile, cât şi pentru urmărirea obligaţiilor ulterioare ale angajatorului faţă de noii angajaţi şi, am adăuga noi, cu titlu personal, poate că în felul acesta va fi descurajată o practică recentă prin care se fac angajări aşa-zis “de probă”, cu o situaţie incertă pentru candidat şi cu riscul îndepărtării acestuia după terminarea perioadei de probă.

Clasificarea ocupaţiilor

Actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România se realizează periodic la solicitarea celor interesaţi sau în baza unor reglementări speciale, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial.  

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatelor (1) şi (2) ale art.14, iar în dreapta forma nouă a acestora.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)
art14Sursa foto: Lege5 Online

Categorii de beneficiari

Cu privire la persoanele care pot beneficia de drepturile conferite de reglementarea în materie, sunt precizate situaţiile pe care legea le recunoaşte pentru o persoană aflată în caăutarea unui loc de muncă. Or, la aceste situaţii recunoscute, Legea nr. 250/2013 a adus o modificare privitoare la cetăţeni străini sau apatrizi: aceştia trebuie să fi fost încadraţi/să fi realizat venituri în România, sau – astfel cum spun completările la lege – să aibă drept la muncă în România, conform legii.

Stabilirea indemnizaţiei de şomaj

Legea se referă aici la şomerii care: nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj; nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ; ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii; cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau au drept la muncă în România, conform legii; nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

Pentru oricare din categoriile de mai sus, în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj trebuie ca persoana respectivă să se afle în anumite situaţii precizate prin art. 17 din legea de bază, situaţii care au suferit modificări pe care le semnalăm:

• a dispărut încadrarea, eligibilă, potrivit căreia a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;
• le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-e), g) şi h) ale art. 17, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj.

Categorii de asiguraţi

În încadrările prevăzute de reglementarea de bază nu mai apar “soldaţii şi gradaţii voluntari”.

Totodată, a fost modificat textul articolului 20 care precizează persoanele care se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi, acestea fiind:

a) asociat unic, asociaţi;

b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c) persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale;

d) cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art.20, iar în dreapta forma nouă.
art20
Obligaţiile angajatorului faţă de angajaţii asiguraţi

Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu pentru şomaj sunt obligaţi:

• să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

• să calculeze lunar şi să plătească, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu;

• să calculeze şi să reţină lunar, precum şi să vireze contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu.

Cotele contribuţiilor se pot modifica, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Obligaţii ale asiguratului pentru şomaj

Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

ATENŢIE:
În cazul neachitării contribuţiilor pentru constituirea bugetului asigurărilor pentru şomaj, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor, se aplică, conform legii, măsurile de executare silită, stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare privind executarea creanţelor bugetare.

Într-un material separat ne vom referi la modificările privind indemnizaţia de şomaj.

Notă: Menţionăm că acestea sunt doar o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 250/2013, dar actul normativ poate fi consultat integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la formele consolidate. Alege un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu