21 August, 2017

A fost modificat formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 53/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.60 din 25 ianuarie a.c. s-a aprobat noul formular (096) “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153″.

Corelativ, s-a abrogat OPANAF nr.13/2011, cu reglementarea anterioară în materie.

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro sau, după caz, acelaşi plafon de scutire pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul fiind determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului şi nici nici plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de lege.

*

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

● Potrivit art. 153 Cod fiscal, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.109/2009, începând cu 1 ianuarie 2010, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

- înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă (a se vedea, în acest sens, Ordinul MFP nr.1967/2011, pentru modalităţile de punere în aplicare a acestei opţiuni);

- dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

- dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 35.000 euro, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă (a se vedea, în acest sens, Ordinul MFP nr.1967/2011, pentru modalităţile de punere în aplicare a acestei opţiuni);

- dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

Dispoziţiile nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoană impozabilă numai pentru că efectuează ocazional livrări intracomunitare de mijloace de transport noi.

● Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel:

- înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în alt stat membru;

- înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru;

- înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) care implică: livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2); prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b); operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3); achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.

● O persoană impozabilă care nu este stabilită în România şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport şi serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni, cu excepţia situaţiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6).

Nu sunt obligate să se înregistreze în România, conform prezentului articol, persoanele stabilite în afara Comunităţii Europene care prestează servicii electronice către persoane neimpozabile din România şi care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitatea Europeană.

Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni: importuri de bunuri; operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), dacă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3); operaţiuni prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune conform art. 141 alin. (3).

● Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA, înainte de realizarea operaţiunilor, persoana impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care intenţionează: să efectueze o achiziţie intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 151 sau să efectueze o livrare intracomunitară de bunuri scutită de taxă.

● În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu