14 Noiembrie, 2019

A fost aprobată Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

În Monitorul Oficial 8 din 5 ianuarie 2012  a fost publicată Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Vă prezentăm în cele ce urmează câteva prevederi importante ale actului normativ.

În primul rând, în cuprinsul actului normativ, se precizează că Norma nr.11/2011 este aplicabilă administratorilor de fonduri de pensii private şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, precum şi fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private.

Ce stabileşte prezenta normă ?

Actul normativ stabileşte tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private şi regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private. De asemenea, norma mai prevede şi reguli de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţilor de fond.

Care sunt atribuţiile administratorului cu privire la activitatea de investire ?

Potrivit actului normativ, administratorul investeşte activele fondului de pensii private, cu respectarea declaraţiei privind politica de investiţii autorizate de Comisie, având ca obiectiv investirea prudenţială a activelor fondului de pensii private în folosul exclusiv al participanţilor sau, după caz, al beneficiarilor. Administratorul trebuie să ţină cont de obligaţiile pe termen lung ale fondului de pensii private, în conformitate cu prevederile legale.

Care sunt obligaţiile administratorului ?

Administratorul trebuie să asigure investirea activelor fondurilor de pensii private, cu respectarea limitelor prevăzute de Legea nr. 411/2004 şi de Legea nr. 204/2006 şi a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii. În acelaşi timp, administratorul trebuie să investească activele fondurilor de pensii private într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor fondului de pensii private. Nu în ultimul rând, el trebuie să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private, în vederea dispersiei riscului şi pentru a menţine un grad adecvat de lichiditate.

Activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale, precum şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Informaţii privind investiţiile fondului de pensii private

Conform actului normativ, pe toată durata funcţionării fondului de pensii private, administratorul investeşte activele acestuia numai în instrumentele prevăzute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006 şi de prezenta normă, cu respectarea limitelor prevăzute pentru fiecare clasă de active.

Totodată, administratorul investeşte activele fondului de pensii private în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară, pe piaţa secundară reglementată şi pe piaţa secundară bancară.

O altă prevedere specificată în Norma nr.11/2011 face referire la  faptul că administratorul  poate investi activele fondurilor de pensii private în acţiuni şi drepturi tranzacţionate ale emitenţilor care îndeplinesc cel puţin condiţiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori Bucureşti.

De asemenea, administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe, cu excepţia celor prevăzute la art. 11, numai în următoarele cazuri:

1. Tranzacţionarea implică instrumente financiare derivate de tipul forward şi swap prevazute la art. 20.

2. Tranzacţionarea implică instrumente financiare de tipul unităţi de fond emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare prevăzute la art. 12 lit. h) pct. (i).

3. Tranzacţionarea implică acţiuni ale companiilor catalogate drept investiţii private de capital.

Referitor la interdicţiile privind investiţiile, administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în instrumente financiare emise de către societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum şi de către orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct ori indirect în poziţie de control faţă de societate şi în orice alte active care nu pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.

În actul normativ,  mai este precizat modul în care sunt evaluate activele. Astfel, activele fondului se evaluează la preţul de închidere al secţiunii principale a pieţei reglementate pe care sunt tranzacţionate din ziua pentru care se efectuează calculul.

Formula de calcul pentru evaluarea activelor este următoarea: 

VA = N X P,

   unde:

  VA = valoarea actuală;

   N = numărul de unităţi de valori mobiliare în portofoliu;

   P = preţul de închidere

Potrivit Normei nr.11/2011, constituie contravenţii fapte precum: investirea activelor fondului de pensii fără respectarea politicii de investiţii conform prevederilor art. 3 din actul normativ, nerespectarea de către administrator a obligaţiilor (art.4), nerespectarea de către administrator a interdicţiilor prevăzute la art. 5., precum şi nerespectarea condiţiilor privind tipul şi calitatea instrumentelor în care sunt investite activele fondurilor de pensii private.

Nu în ultimul rând, termenele prevăzute de prezenta norma care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu