Prin OUG nr. 48/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 aprilie 2020  se prorogă termenul de depunere al situațiilor financiare ale anului 2019, pentru toate categoriile de entități raportoare (societăți, ONG, persoane juridice aflate în lichidare, etc.) până la 31 iulie 2020 inclusiv.

Pe lângă prorogarea acestui termen, modificările de substanță și noi reglementări sunt de natură fiscală. Să parcurgem punctual aceste modificări.

1) Se extind categoriile de beneficiari de sponsorizări pentru care microîntreprinderile au dreptul la facilități fiscale. O microîntreprindere poate să efectueze sponsorizări către instituții și autorități publice, inclusiv către organe de specialitate ale administrației publice, fără ca acestea să aibă obligația să fie înscrise în Registrul cu beneficiarii de sponsorizări.

Amintim faptul că în cadrul sponsorizărilor efectuate de către microîntreprinderi către beneficiarii înscriși în Registru, se reduce impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20%, iar sponsorizarea poate fi reportată 28 de trimestre consecutive.

2) Pe durata stării de urgență sau a stării de asediu, definită potrivit legislației, nu se consideră venit de natură salarială și nici nu este cuprinsă în baza asigurărilor sociale obligatorii, contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate de angajator salariaților ce se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special amenajate în acest scop.

Acești salariați trebuie să fie considerați de către angajator potrivit raționamentului propriu, ca fiind funcții excepționale, iar la zonele de carantină nu trebuie să aibă acces persoane din exterior.

3) Se anulează facilitățile fiscale pentru indemnizația de șomaj tehnic acordată din bugetul fondului de șomaj, pentru următoarele categorii:

  • Salariații din domeniul construcțiilor;
  • Programatorii;
  • Persoanele fizice cu handicap grav;
  • Persoanele ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

Foarte important: ne referim doar la indemnizația suportată din bugetul fondului de șomaj și nu la veniturile de natură salarială plătite de angajator, pentru care se păstrează în continuare facilitățile.

Aceeași procedură de anulare a unor facilități pentru aceleași categorii de salariați este aplicabilă și pentru indemnizația reprezentând zile libere plătite pentru persoanele ce au grijă de copii în situația suspendării activității unităților de învățământ, conform Legii nr. 19/2020.

Legiuitorul a prevăzut în mod expres că această anulare a facilităților este aplicabilă începând cu indemnizația lunii aprilie 2020, fapt pentru care aceste facilități rămân în vigoare pentru luna martie 2020.

4) Se extinde categoria bunurilor importate din state terțe pentru care se aplică măsura de taxare inversă în vamă, măsură ce se aplică doar persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Printre aceste categorii regăsim și alcoolul etilic denaturat destinat producției de dezinfectanți. Taxarea inversă se aplică pentru importul de alcool etilic denaturat dacă importatorul deține și autorizația de ”utilizator final, prevăzută de legislația privind accizele.

5) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, datorat potrivit Legii nr. 170/2016, nu datorează impozitul specific în perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate.

Contribuabilii aflați sub incidența acestei reglementări recalculează impozitul specific raportându-se la zilele în care au desfășurat activitate dintr-un număr de 365 de zile ale unui an calendaristic.

Notă: se păstrează scadența impozitului specific conform legislației anterioare și se păstrează facilitatea pentru plata până pe data de 25 aprilie 2020 a impozitului specific corespunzător trimestrului 1 / 2020, conform OUG nr. 33/2020.

Pentru a beneficia de scutirea de impozit specific, contribuabilii interesați trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Întrerup activitatea total sau parțial și dețin Certificatul pentru situații de urgență;
  • Nu se află în insolvență, conform legislației specifice.

6) Se suspendă loteria bonurilor fiscale. Extragerile se vor relua în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

7) Pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, se aprobă o procedură de rambursare a TVA cu control ulterior. Desigur, există și excepții pentru acei contribuabili ce au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni sau pentru acei contribuabili la care autoritatea fiscală constată riscul unei rambursări necuvenite.

Excepțiile de la regula generală sunt mai numeroase și trebuie analizate punctual.

8) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare a obligațiilor bugetare, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă acestea se achită până la 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Se introduc mai multe derogări de la Codul de procedură fiscală prin care pe durata stării de urgență și într-un termen de 30 de zile de la terminarea stării de urgență, pentru persoanele ce au obligații bugetare eșalonate la plată, se consideră îndeplinite condițiile de acordare.

Și aici există excepții și trebuie analizate punctual.

9) Se introduce o procedură derogativă pentru denaturarea alcoolului etilic în antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice. Această procedură este permisă pe durata stării de urgență și se încheie în termen de 15 zile de la finalizarea stării de urgență. Desigur, fiind o procedură pentru produse accizabile, aceasta este mai amplă și presupune documentații justificative.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here