În Monitorul oficial nr. 499 din 12 iunie 2020  fost publicată Norma nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

În această formă, Norma este în vigoare la data publicării şi se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Norma va include şi contabilitatea la pensiile ocupaţionale, astfel că, reţinem aici principalele reglementări aplicabile.

Aria de aplicabilitate

Prin completările aduse la Normă, contabilitatea aplicabilă sistemului de pensii private cuprinde:

a)contabilitatea fondurilor de pensii administrate privat, a fondurilor de pensii facultative și a fondurilor de pensii ocupaționale;

b)contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat și/sau a fondurilor de pensii facultative și/sau a fondurilor de pensii ocupaționale, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de entităţi cărora li se aplică Norma sunt:

a)fonduri de pensii administrate privat, fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private;

b)administratori ai fondurilor de pensii administrate privat și/sau ai fondurilor de pensii facultative și/sau ai fondurilor de pensii ocupaționale, care sunt societăți de pensii înființate potrivit prevederilor legale în vigoare, denumiți în continuare administratori.

Administrare separată

Activele și pasivele unui fond de pensii ocupaționale sunt evidențiate și ținute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupaționale administrate, precum și de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.

Activitățile de administrare și furnizare a pensiilor ocupaționale, precum și toate activele și angajamentele corespunzătoare acestora sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitate de transfer.

Plata distinctă a compensaţiei

Contabilitatea Fondului de garantare este organizată astfel încât constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct față de constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii administrate privat și distinct față de constituirea, evidența și utilizarea resurselor pentru plata compensației către participanții fondurilor de pensii ocupaționale, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuțiilor și perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensației se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare și funcționare a Fondului de garantare.

Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale

Art. 279 din Normă prevede:

(1) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

(2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale.

(3) Contribuția entității la fondurile de pensii facultative este evidențiată similar prevederilor alin. (2), în corespondență cu contul 6456 „Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii facultative”.

Prin completările aduse de de recenta Normă semnalată, se prevăd următoarele:

(31) Contribuția entității la fondurile de pensii ocupaționale este evidențiată similar prevederilor alin. (2), în corespondență cu contul 6459. Cheltuieli privind contribuția angajatorului la fondurile de pensii ocupaționale.

Provizioane

Provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private cuprind inclusiv provizioane tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele fondurilor de pensii ocupaționale, conform prevederilor Legii nr. 1/2020.

Provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garanției investiționale minime obligatorii stabilite prin lege sau, dacă este cazul, și a riscurilor aferente garanțiilor suplimentare asumate de administrator prin prospectul schemei de pensii administrate privat și/sau prin prospectul schemei de pensii facultative și/sau prin prospectul fondului de pensii ocupaționale, potrivit legii.

Documentar

Actele normative de bază

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată;

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale;

Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here