• Ordinul nr. 1608/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1608/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2007

 • Ordinul nr. 1609/2007, Ministerul Economiei şi Comerţului

  Ordinul nr. 1609/2007 pentru aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile de promovare a exportului privind participarea la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe

 • Ordinul nr. 161/2007, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Ordinul nr. 161/2007 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.669/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 161/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 161/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală

 • Ordinul nr. 1610/2007, Ministerul Economiei şi Comerţului

  Ordinul nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL

 • Ordinul nr. 1619/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1619/2007 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată)

 • Ordinul nr. 1624/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1624/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 1625/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1625/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 1626/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1626/2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 1627/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1627/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 • Ordinul nr. 1628/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice

 • Ordinul nr. 163/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

 • Ordinul nr. 1632/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1632/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice industriale

 • Ordinul nr. 1636/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1636/2007 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive, indicativ NEx 01-06

 • Ordinul nr. 1637/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1637/2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

 • Ordinul nr. 1638/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1638/2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind organizarea activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi/sau toxice, indicativ NVIV – 01-06

 • Ordinul nr. 1639/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1639/2007 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 164/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu

 • Ordinul nr. 1640/2007, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

  Ordinul nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

 • Ordinul nr. 1645/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1645/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, plătite în plus faţă de obligaţia fiscală sau din eroare, precum şi a garanţiilor constituite pentru înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în materie, rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi virate în contul 87.98 Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1646/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1646/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere

 • Ordinul nr. 1648/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1648/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 1648/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1648/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Ordinul nr. 1649/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1649/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Ordinul nr. 165/2007, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 165/2007 pentru aprobarea Registrului de evidenţă a operaţiunilor de procesare a diamantelor brute şi a Raportului anual privind operaţiunile cu diamante brute

 • Ordinul nr. 165/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 165/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 300/2006 pentru aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2007

 • Ordinul nr. 1652/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1657/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1657/2006 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 1659/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1659/2007 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 166/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 166/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovine şi caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 care stabileşte un sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovine şi caprine şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE

 • Ordinul nr. 166/2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

 • Ordinul nr. 1661/2007, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1661/2007 privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Instituţiile Financiare Nebancare

 • Ordinul nr. 1662/2007, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1662/2007 privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Societăţile de Microfinanţare

 • Ordinul nr. 1662/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

 • Ordinul nr. 1667/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1667/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1668/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1668/2007 pentru publicarea unui addendum la Acordul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2005 RO 2005/017-553, subprogramul 6 – Participarea la programele şi agenţiile comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali

 • Ordinul nr. 1671/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Ordinul nr. 1676/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1676/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane

 • Ordinul nr. 168/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 168/2007 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 635/2006 pentru aprobarea organizării şi desfăşurării cursului de management spitalicesc, necesar în vederea ocupării funcţiei de manager al spitalului public

 • Ordinul nr. 168/2007, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 168/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 • Ordinul nr. 1682/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1682/2007 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activităţile proprii de autorizare, avizare şi atestare ce decurg din atribuţiile şi responsabilităţile acesteia

 • Ordinul nr. 1685/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1685/2007 privind asigurarea condiţiilor de derulare a activităţilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

 • Ordinul nr. 1687/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1687/2007 privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere

 • Ordinul nr. 169/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 169/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 1690/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate

 • Ordinul nr. 1692/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană

 • Ordinul nr. 1697/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1697/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul Schema de granturi mici

 • Ordinul nr. 1698/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1698/2006 privind desemnarea preşedintelui Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase

 • Ordinul nr. 1699/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1699/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii dispozitivelor medicale

 • Ordinul nr. 17/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice

 • Ordinul nr. 17/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 17/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultură pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006

 • Ordinul nr. 17/2007, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 17/2007 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 17/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.140/2006

 • Ordinul nr. 170/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 • Ordinul nr. 1700/2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Ordinul nr. 1700/2007 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Proiectului-pilot şi aprobarea Comisiei de selecţie a personalului implicat în predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Republica Italiană şi Regatul Spaniei

 • Ordinul nr. 1704/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1704/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1706/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

 • Ordinul nr. 171/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 171/2007 privind delegarea unor atribuţii ale ministrului finanţelor publice secretarului de stat coordonator naţional al asistenţei şi coordonator naţional al Programului ISPA

 • Ordinul nr. 171/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 171/2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populaţiei din zonele expuse riscului la cutremur

 • Ordinul nr. 1710/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional

 • Ordinul nr. 172/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 172/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 1720/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1720/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 267/2007

 • Ordinul nr. 1726/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1726/2007 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

 • Ordinul nr. 1727/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1727/2006 pentru aprobarea programului de screening biologic al populaţiei în expunerea la plumb

 • Ordinul nr. 173/2007, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 173/2007 pentru aprobarea Listei informaţiilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenţă medicală, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora, pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le transmite Ministerului Sănătăţii Publice

 • Ordinul nr. 173/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 173/2007 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 • Ordinul nr. 174/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 174/2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

 • Ordinul nr. 174/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 174/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 174/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 174/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

 • Ordinul nr. 1742/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1746/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1746/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 • Ordinul nr. 1748/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1748/2007 privind organizarea şi desfăşurarea, în perioada 9-15 decembrie 2007, a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat prin concurs

 • Ordinul nr. 1748/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1748/2007 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 • Ordinul nr. 175/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 175/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate

 • Ordinul nr. 175/2007, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 175/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 175/2007, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

 • Ordinul nr. 1755/2007, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

  Ordinul nr. 1755/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane

 • Ordinul nr. 1763/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1763/2007 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor

 • Ordinul nr. 1764/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1764/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 • Ordinul nr. 1764/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică

 • Ordinul nr. 1765/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional

 • Ordinul nr. 1765/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1765/2007 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 1767/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1767/2007 privind abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 367/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT A2 – 2003, ediţia 1, Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW

 • Ordinul nr. 1767/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1767/2006 pentru aprobarea procedurii administrative de gestionare a sumelor intrate în contul Agenţiei Naţionale a Medicamentului în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe piaţă

 • Ordinul nr. 1768/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Ordinul nr. 1769/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1769/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 • Ordinul nr. 177/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 177/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Ordinul nr. 1771/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1775/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1775/2007 privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi

 • Ordinul nr. 1778/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

 • Ordinul nr. 1779/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1779/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile efectuate în Departamentul evaluare autorizare pentru produsele autorizate prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată şi pentru eliberarea autorizaţiei de import paralel

 • Ordinul nr. 178/2007, Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Ordinul nr. 178/2007 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2007

 • Ordinul nr. 1782/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 179/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 1798/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1798/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 1798/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

 • Ordinul nr. 18/2007, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 18/2007 pentru publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze a unui grant privind cooperarea în domeniul resurselor umane

 • Ordinul nr. 18/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 18/2007 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 • Ordinul nr. 18/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale

 • Ordinul nr. 18/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2007 privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi