• Ordinul nr. 1133/2007, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1133/2007 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii de inspecţie fiscală şi de executare silită

 • Ordinul nr. 1134/2007, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1134/2007 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 • Ordinul nr. 1136/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală

 • Ordinul nr. 1137/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1137/2007 privind introducerea sistemului informatic de calcul şi raportare a indicatorilor de management EXBUGET

 • Ordinul nr. 1137/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1137/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1138/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1138/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 1138/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1138/2007 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 179/154/9/2003 privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum şi a unor produse alimentare, în scopul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor

 • Ordinul nr. 1139/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1139/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 1140/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1140/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1141/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1142/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1142/2007, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1142/2007 pentru modificarea unor proceduri de implementare a programelor finanţate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Ordinul nr. 1145/2005, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1145/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 şi a Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005*)

 • Ordinul nr. 11487/2007, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 11487/2007 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1149/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1149/2007 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora

 • Ordinul nr. 115/2007, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 • Ordinul nr. 116/2007, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 116/2007 privind aprobarea tarifului pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate

 • Ordinul nr. 116/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

 • Ordinul nr. 116/2007, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate, responsabilităţile în monitorizarea şi controlul acestora, detalierea pe subprograme şi activităţi, indicatorii specifici, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 • Ordinul nr. 1163/2007, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1163/2007 privind înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Sănătăţii Publice de analiză a deceselor persoanelor private de libertate, survenite în sistemul penitenciar

 • Ordinul nr. 1163/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

 • Ordinul nr. 1165/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1165/2007 privind completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 • Ordinul nr. 1166/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1166/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 • Ordinul nr. 1166/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Ordinul nr. 1167/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1167/2007 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane

 • Ordinul nr. 1168/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1168/2007 privind achiziţia de aparate de medicină nucleară-gamma cameră şi repartizarea acestora pe unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice

 • Ordinul nr. 1169/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1169/2007 privind achiziţia de aparate pentru radiologie fixe şi repartizarea acestora pe unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi derularea contractelor de furnizare

 • Ordinul nr. 1169/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1169/2007 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Ordinul nr. 1172/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1172/2007 privind aprobarea Normei tehnice feroviare Vehicule de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea planificată a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP

 • Ordinul nr. 1173/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1173/2007 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1177/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1177/2007 pentru modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată

 • Ordinul nr. 1179/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1179/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

 • Ordinul nr. 118/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 118/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală

 • Ordinul nr. 1181/2007, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1181/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 1182/2007, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1182/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 708/2006 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

 • Ordinul nr. 1186/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1186/2007 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005

 • Ordinul nr. 1189/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1189/2007 privind aprobarea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale pentru personalul însărcinat cu investigarea accidentelor şi incidentelor din sistemul feroviar

 • Ordinul nr. 1189/2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Ordinul nr. 1189/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a fermei didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi dotării minimale pentru ferma didactică agroturistică montană

 • Ordinul nr. 119/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 119/2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 • Ordinul nr. 1193/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane

 • Ordinul nr. 1194/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1194/2007 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat

 • Ordinul nr. 1198/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1198/2007 privind achiziţia de aparatură pentru angiografie şi repartizarea acesteia unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi derularea contractelor de furnizare

 • Ordinul nr. 1198/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1198/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor RomâniaFilm, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Ordinul nr. 1199/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1199/2007 pentru modificarea şi completarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2006

 • Ordinul nr. 12/2007, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit

 • Ordinul nr. 12/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2007 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declaraţiilor pe propria răspundere ale consumatorilor casnici care beneficiază de tarif social

 • Ordinul nr. 12/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 12/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 12/2007 privind aprobarea tarifelor pentru manopera acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2007, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi

 • Ordinul nr. 12/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

 • Ordinul nr. 120/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 120/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi produse vegetale

 • Ordinul nr. 120/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 120/2007 pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul PHARE naţional pentru România 2001, a unui addendum la Memorandumul de finanţare privind Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare şi a unor addendumuri la memorandumurile de finanţare 2002, 2003, 2004 privind Programul PHARE de cooperare transfrontalieră

 • Ordinul nr. 120/2007, Departamentul pentru Afaceri Europene

  Ordinul nr. 120/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene şi ale Consiliului European

 • Ordinul nr. 1205/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1205/2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului-cadru pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin Direcţia generală pentru managementul instrumentelor structurale, în calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operaţional sectorial de mediu, precum şi asistenţă juridică pentru contractele finanţate în cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante

 • Ordinul nr. 1207/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1207/2007 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 121/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 121/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare*)

 • Ordinul nr. 121/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 121/2007 privind anumiţi contaminanţi din alimentele de origine animală şi nonanimală

 • Ordinul nr. 121/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 121/2007 privind organizarea secţiilor de votare pe navele şi platformele marine aflate sub pavilion român, aflate în navigaţie, în ziua referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Ordinul nr. 1215/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1215/2007 privind modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002

 • Ordinul nr. 1216/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1216/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 122/2007, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte

 • Ordinul nr. 1222/2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Ordinul nr. 1222/2007 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul şcolar 2006-2007

 • Ordinul nr. 1226/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1226/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 123/2007, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 123/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei publice nr. 192/2003 privind înfiinţarea agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • Ordinul nr. 123/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 123/2007 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare – Runda nr. 55/2007

 • Ordinul nr. 123/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 123/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1234/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

 • Ordinul nr. 1235/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1235/2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

 • Ordinul nr. 1235/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1235/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA

 • Ordinul nr. 1237/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1237/2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică

 • Ordinul nr. 1238/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1238/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase

 • Ordinul nr. 1239/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1239/2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

 • Ordinul nr. 1242/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi

 • Ordinul nr. 1242/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1242/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1242/2007, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1242/2007 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.735/2006 privind ameninţările la adresa păcii şi securităţii cauzate de acte teroriste

 • Ordinul nr. 1245/2007, Autoritatea Naţională pentru Tineret

  Ordinul nr. 1245/2007 privind aprobarea Structurii programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007, a Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul tineretului – 2007 şi a Metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret

 • Ordinul nr. 1246/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1246/2007 privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone şi a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav

 • Ordinul nr. 125/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 125/2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistenţă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România

 • Ordinul nr. 125/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică, conţinută de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Ordinul nr. 125/2007, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 125/2007 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă)

 • Ordinul nr. 125/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 125/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1250/2007, Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii

  Ordinul nr. 1250/2007 privind modificarea pct. 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2007, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nr. 49/2007

 • Ordinul nr. 1252/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1252/2007 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 1258/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 1258/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare

 • Ordinul nr. 1259/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1259/2007 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională

 • Ordinul nr. 126/2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007

 • Ordinul nr. 126/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 126/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1260/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1260/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino pe anul 2007

 • Ordinul nr. 1261/2007, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1261/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR – PM Protecţia mediului, ediţia 3/2007

 • Ordinul nr. 1263/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1263/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş pe anul 2007

 • Ordinul nr. 127/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 127/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 127/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 127/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 127/2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 127/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor-cadru de intervenţie, indicativ ME 003-2007

 • Ordinul nr. 1271/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1271/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne

 • Ordinul nr. 1276/2007, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1276/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene din Ministerul Justiţiei

 • Ordinul nr. 1279/2007, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1279/2007 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006

 • Ordinul nr. 128/2007, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 128/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 128/2007, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

  Ordinul nr. 128/2007 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 • Ordinul nr. 128/2007, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

 • Ordinul nr. 128/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 128/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Ordinul nr. 128/2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 128/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074-2007