• Hotărârea nr. 139/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1390/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2007 a Zilei Naţionale a României şi a 89 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1391/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1392/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale

 • Hotărârea nr. 1393/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2007 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1394/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Eliminare pasaj de nivel pe DN 59 km 41+030-km 46+205 la Deta

 • Hotărârea nr. 1395/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2007 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional şi a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză

 • Hotărârea nr. 1396/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă

 • Hotărârea nr. 1397/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1398/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 1399/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor sectoare de drumuri comunale situate în judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 14/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Direcţia Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 14/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2007 cu privire la validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 14/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 14/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 140/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1400/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, inclusă în componenta Privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 • Hotărârea nr. 1401/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în oraşul Panciu, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1402/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2007 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al oraşului Hârşova şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Hârşova în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1403/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

 • Hotărârea nr. 1404/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1404/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului de Informaţii Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită

 • Hotărârea nr. 1405/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1405/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului, în scopul punerii unor cote-părţi din imobil la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii, pentru a fi restituite către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1406/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1406/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii, în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1408/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

 • Hotărârea nr. 1409/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2007 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 141/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 1410/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2007 privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu în anul şcolar 2007-2008

 • Hotărârea nr. 1411/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1411/2007 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor Bilciureşti

 • Hotărârea nr. 1412/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2007 privind unele măsuri referitoare la organizarea la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 1413/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2007 pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1414/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniile hidrografiei şi oceanografiei, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007 şi la Londra la 28 august 2007

 • Hotărârea nr. 1415/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1415/2007 privind delegarea competenţelor Guvernului României în cadrul procedurii de notificare a proiectelor de investiţii finanţate din credite externe contractate pe baze private de la Banca Europeană de Investiţii

 • Hotărârea nr. 1416/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1416/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1417/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1417/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1418/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1419/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 142/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.644/2006

 • Hotărârea nr. 1420/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2007 privind revocarea şi numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1421/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1421/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1422/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1422/2007 privind numirea domnului Balaban Alexandru-Gabriel în funcţia publică de prefect al judeţului Buzău

 • Hotărârea nr. 1423/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1423/2007 pentru înscrierea în domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi trecerea acestuia în administrarea Ministerului Apărării şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1424/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1424/2007 privind aprobarea Programului multianual “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013″, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 1425/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1425/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1426/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1426/2007 privind realizarea lucrărilor de întreţinere a bunurilor proprietate publică a statului de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din subvenţii, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1427/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1427/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1428/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1428/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1429/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 143/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2007 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

 • Hotărârea nr. 1430/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1430/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1431/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1431/2007 privind aprobarea stemei judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 1432/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1432/2007 privind aprobarea stemei municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1433/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2007 privind aprobarea stemei comunei Tăureni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1434/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2007 privind aprobarea stemei oraşului Iernut, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1435/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2007 privind aprobarea stemei oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1436/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1437/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1437/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1438/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

 • Hotărârea nr. 1439/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1439/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa a unui teren situat în judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Mihail Sadoveanu nr. 6

 • Hotărârea nr. 144/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2006 privind aprobarea numărului mediu maxim pe anul 2006 la operatorii economici din industria de apărare, pentru personalul care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 144/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 144/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 1440/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1440/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1441/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1441/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1442/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1442/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1443/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1443/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1444/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1444/2007 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1445/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 • Hotărârea nr. 1446/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1446/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Vârteşcoiu, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1447/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

 • Hotărârea nr. 1448/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1448/2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 1449/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1449/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 145/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.341/2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a experţilor Comitetului pentru Planificarea Alimentaţiei şi Agriculturii 2007 FAPC Vital Resources Seminar şi a Reuniunii reprezentanţilor FAPC din cadrul NATO

 • Hotărârea nr. 1450/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1450/2007 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov, a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1451/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1451/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2004 privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Serviciul Român de Informaţii, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 1452/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1452/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 1454/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului Reforma educaţiei timpurii în România

 • Hotărârea nr. 1455/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1455/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Italiană privind schimbul magistraţilor de legătură, semnat la Benevento la 17 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1456/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1456/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1457/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1457/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1458/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1458/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Braşov, Galaţi, Maramureş, Olt, Tulcea şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1459/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2007 privind trecerea doamnei Handolescu Anuţa din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1460/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2007 privind trecerea domnului Renga Radu din funcţia publică de subprefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1461/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1461/2007 privind finanţarea programelor de achiziţie a echipamentelor de control de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 1462/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1463/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1463/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinaţii a sumelor aprobate Ministerului Sănătăţii Publice prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1464/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1464/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1465/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2007 pentru abrogarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2007 privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital

 • Hotărârea nr. 1466/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1466/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 763/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1467/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2007 pentru aprobarea redistribuirii unui consilier pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1468/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1468/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea acordării unor despăgubiri către Societatea Comercială Georgiana Company – S.R.L., pentru prejudiciile suferite ca urmare a inundării dirijate a incintei îndiguite Călăraşi – râul din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1469/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1469/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 147/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenţiei Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene şi Mecanismului Athena al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1470/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Hotărârea nr. 1471/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1471/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2007 privind preluarea instrumentelor de comunicare ale Delegaţiei Comisiei Europene în România de către Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Hotărârea nr. 1472/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1473/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1474/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1475/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2007 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1476/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1476/2007 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Deaconu Lelioara, subprefect al judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 1477/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1477/2007 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Ciobanu Gheorghe, subprefect al judeţului Timiş

 • Hotărârea nr. 1478/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1478/2007 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – S.A. a obiectivului de interes naţional Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 – km 12+850